Bibliografi

PhDr. K A R L S S O N  Blanka, Ph. D.
född Popelková den 28 maj 1949 i Prag
historiker, Comeniusforskare, filolog, bohemist
grundare av Blanka Pragensis Förlag
från 1984 bosatt och verksam i Sverige

 

B I B L I O G R A F I över tryckta /och otryckta/verk skrivna från 1989

Tryckta verk:

nr 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 83

Under tryckning:               nr 24

Otryckta verk:                   nr. 1 – folio, nr 3, 4, 5, 6, 46, 58, 76, 78, 79, 80, 81

 

1 /1989

Krigspropaganda och realpolitik i Sveriges förberedelser för ingrepp i trettioåriga  kriget, Norrköping 1989, 138 s, 3 bilder – svensk översättning av tjeckisk avhandling Válečná propaganda a reálná politika v přípravě švédského zásahu do třicetileté války ”,  Prag 1981. Båda versionerna finns i Norrköpings stadsbibliotek, den svenska versionen i  Bernadottebiblioteket,  och i ca 20-tals svenska historikers privata ägo, vidare i Uppsala m m.

[fil mag promotion vid Karlsuniversitetet i Karolinum, Prag den 2/12 1981]

2 /1990, 1996    

Kommentarer till den tjeckiska historien, s 389-395 i: Historisk tidskrift 3/1990 och en del av artikeln i: Bulletinen, Information från svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen, Stockholm,  24 maj 1996

3

En berättelse om Bedřich Smetana, 16 s., skriven för svenska vänner när Sveriges TV visade svensk film om Smetana FEDA. Berättelsen kom senare in i läroboken Tjeckiska…, se Bibl. 4 och in i skriften Smetana i Norrköping, se Bibl. 16.

[Start av BKs  Smetanaforskning  i Sverige]

4 /1990

Tjeckiska för nybörjare, en lärobok för vuxna, del I, II, III, IV, V, Norrköping 1990, 233 s, i bokens bildbilaga finns BKs egna foto, bl a av Prag. Otryckt manus som köptes av Medborgarskolan och användes i Bks kurser vid Medborgarskolan och Folkuniversitetet

5 /1991    

Språkundervisningens metodik och historia, Norrköping 1991, 56 s, en broschyr för språklärare vid Folkuniversitetet på dess kurs i Visingsö 1991

6 /1991

Språkundervisningens metodik och historia, Norrköping 1991, 162 s, i bildbilagan finns egna foto samt primära källor. Otryckt manus som används i BKs kurser i tjeckiska, ryska, bulgariska och latin vid Folkuniversitetet och Medborgarskolan, samt på gymnasiet.

[Start av BKs Comeniusforskning i Sverige]

7 /1992

J.A. Komenský/Comenius i Finspongssamlingen, Norrköpings stadsbibliotek, Norrköping 1992, 20 s., 12 bilder  – en skrift, utgiven av Föreningen Gamla Norrköping, se www.fgn.se

[Det första publicerade forskningsresultatet i Comeniusforskningen som började med kungafonden 10.000,- från Gustav VI Adolfs fond till svensk kultur. Fonden erhållits 1991 från H.M. Carl XVI Gustaf.]

8 /1992

Bilingvismus, čili dvojjazyčnost a výchova v rodině, Olomouc 1992, 4 s. En föreläsning om tvåspråkighet och uppfostran tryckt i Olomouc för förskolelärare i Tjeckien  – se även Bibl. 13, 14, 18, 32.

9 /1993

J. A. Komenský/Comenius…. del II av – se Bibl. 7,  Norrköping 1993, 28 s, 8 bilder, se www.fgn.se OBS! Första gången om en nyupptäckt latinsk anonymhandskrift från 1600-talet, senare sk.Finspongshandskriften – se även Bibl. 10, 12, 15, 17, 20, 24 och 28!, vidare Bibl. 33, 34, 38, 42, 43, 44.

[Tre Comeniusmedaljer från den tjeckiska staten – Den första från Pedagogiska muséet i Prag som även H.M. Kungen erhållit, den andra från tjeckiska staten, den tredje från en tjeckisk expedition Via lucis på spåret efter Comenius i Europa.]

10 /1993

J. A. Komenský – Comenius i Sverige, s 14-29 med bilder i: Studier av den pedagogiska väven SPOV 18/19,1993.

11 /1993

Předškolní výchova ve Švédsku, Olomouc 1993, 14 s – en broschyr om förskoleuppfostran i Sverige tryckt i Olomouc, Tjeckien, på beställning av Föreningen för förskolelärare i Mähren, Tjeckien

12 /1993

Jan Amos Komenský ve finspongských sbírkách  norrköpingské městské knihovny, s 68-74 i: Theologická revue 5/1993, Teologiska fakulteten vid Karlsuniversitetet i Prag, första gången på tjeckiska om Finspongshandskriften m.m.

13 /1992, 1993

Bilingvismus a výchova v rodině – på tjeckiska s 135-138,  Bilingualism and  education in the family – på engelska s 139-143 i: Comenius Heritage and Education of Man for the 21st Century, Papers of Section 4, Charles University, Comenius Institute of Education, Prague 1992 , Comenius Heritage…-  en internationell konferens Comenius 92 i Prag, mars 1992 med 1.200 Comeniusforskare från hela världen.

14 /1994

Tvåspråkighet och uppfostran i en familj, s. 14-15 in:  Bulletinen  svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen, Stockholm Jan/Febr 1994, svensk version av Bibl. 8., 13, 18, 32

[Den svenska och engelska språkversionen om tvåspråkighet blev en del av BKs egen utställning av tjeckiska dräkter i Stockholm-Skansen vid Tjeckiska dagar och senare vid Hembygdsdräktens dag- totalt 1990-1997 – där BK med familjen representerade      Tjeckien i tjeckiska Nivnice-folkdräkter].

15 /1992, 1998

Die Finsponger Sammlungen in Norrköping, s 244-261 i: COMENIUS ALS THEOLOGE, Beiträge zur Internationalen wissenschaftlichen Konferenz ”Comenius Erbe und die Erziehung des Menschen für das 21. Jahrhundert”(Sektion VII), Prag, 23-27.März 1992, Hrsg. von J. B. Lášek und V. J. Dvořák, Prag 1998

16 /1994, 2007

Bedřich Smetana i Norrköping och det Valentinska arkivet,  Norrköping 1994, 40 s, 20 bilder. I slutet av skriften den här Bibliografin publicerad första gången. Se www.fgn.se

Skriftens omslag tryckt 2007 i USA,Texas i Hospodář CXVII/11, nov.2007

17 /1994

Kända och okända comeniana i Finspongssamlingen, s 107-113 i: Nordisk tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen – NTBB 2/1994

18 /1995

Esej o mateřštině (na závěr školního roku), en essä om modersmålet, första sidan i: Alternativa Nova 10/95, en tjeckisk  tidskrift om litteratur, konst, kritik, historia.

19 /1995

Finspongští De Geerové a Komenský (Släkten De Geer av  Finspong och Comenius), s 70 -72 i: Theologická revue,  Nr 5/1995, Universitas Carolina Pragensis, Prag 1995

20 /1996   

Nález rukopisu Europae lumina a komenian v Norrköpingu (om den nyupptäckta handskriften Europae lumina (senare s k Finspongshandskriften) och andra verk av Comenius, en föreläsning  på en internationell kongress om tjeckisk  litteraturvetenskap, arr. av Tjeckiska vetenskapliga akademien i Prag, s 550-560  i kongressens antologi: Světová literárněvědná bohemistika, Historie a současný stav, I, II, Praha 1996

21 /1996

Historik Emil Schieche ve Švédsku  (Historiker Emil Schieche i Sverige), en föreläsning  på en internationell kongress i Prag PŘEMYSL PITTER, 1995, s 133-146 i kongressens antologi: Přemysl Pitter, Praha 1996,

[En medalj från tjeckiska staten – Pittermedalj – som även presidentens hustru fru Olga Havlová erhållit.]

22 /1997

Prag i Jaroslav Seiferts verk, resumé av föreläsning vid det FJORTONDE NORDISKA SLAVISTMÖTET, HELSINGFORS, 17-23 AUGUSTI 1997, i: Program och resuméer, Nordiska slavistförbundet, Finlands slavistkrets rf., Institutionen för slavistik och baltologi vid Helsingfors universitet, Helsingfors 1997

23 /1998

Komenský a válečná kořist  na švédském zámku Skokloster (Comenius och krigsbyte pa Skoklosters slott), Del I ”Komenský” s 27-32 i: Theologická revue Husitské teologické fakulty University Karlovy v Praze, Prag, 2/1998, Del II ”Válečná kořist” s 91-95 i:   Theologická revue, 6/1998,

24 /1998

ENCYCLOPAEDIA COMENIANA – 25 uppslagsord på tjeckiska Comenius och Sverige, L. De Geer d. ä., Finspong, Finspongssamlingen, Finspongshandskriften, Grunewald, Göransson, Hall, Hodin, Kroksmark, Matthiae-Gothus, Menius, Norrköping, Oxenstierna, Salomon, Schefferus, Schieche, Schroderus, Skokloster, Skytte, Stenkula, Stiernhielm, Stockholm , Örebro  – under tryckning i Prag av Unie Comenius  

[I den här boken Encyclopaedia Comeniana kommer att publiceras även uppslagsord „Karlsson Blanka“  av PhDr. Jana Pasáková]         

I mars 2000 kom ut:

Finspongské sbírky v Norrköpingu (Finspongssamlingen i Norrköping) s 14-15 i: Bulletin 11, Unie Comenius, Prag, 2000

25 /1998       

Historisk fäktning och fäktlära i Finspongssamlingen och på Skoklosters slott, Norrköping 1998, 52 sidor, 19 bilder, se www.fgn.se

[Första publicerade forskarresultat i ämnet fäktningens historia i samband med grundandet av egen grupp i historisk fäktning, se www.fencingperformance.com ]

26 /1998, 2000, 2006      

Dvojjazyčnost a výchova v rodině, Známý a neznámý Komenský ve Švédsku, Po stopách Bedřicha Smetany ve švédských archivech, Bohemika a válečná kořist v některých švédských knihovnách, Odboj jedné skupiny českých emigrantů ve Švédsku v době druhé světové války – fem olika manuskript om bilingvism, Comenius, Smetana, bohemika, krigsbyte i Sverige och om tjeckernas kamp emot Hitler i Sverige – bidrag vid kongressen en  vecka av utländska tjecker  ”Týden zahraničních Čechů-650 let Univerzity Karlovy” – Prag 28. 6. – 4. 7. 1998

I juli 2000 kom ut: 

Bohemika a válečná kořist v některých švédských knihovnách a na zámcích ve Švédsku, s 259-271 i: Češi za hranicemi na přelomu 20. – 21.                 století, sympozium o českém vystěhovalectví a vztazích zahraničních Čechů k domovu 29. – 30. června 1998, Týden zahraničních Čechů, 650 let Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova v Praze, nakl. Karolinum ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR v Praze 2000

I maj 2006 kom ut i USA:

Bohemika a válečná kořist v některých švédských knihovnách a na zámcích ve Švédsku,s. 11-13 i en tjeckisk tidning i Texas: Hospodář, ročník CXVI, č. 5, květen 2006, utg. av Jan Vaculík (Här med 8 bilder som inte är publicerade i Prag 2000-se ovan)

27 /1999

Tryckta skrifter 1989-1999. Curriculum vitae. Bibliografi utgiven till 50-års dagen den 28 maj 1999, Föreningen Gamla Norrköping 1999, 12 sidor, 14 bilder, se www.fgn.se

[BKs oljemålningar publicerade första gången, BKs teckning kom ut redan i Bibl. 16.]

28 /2000, 2006

Finspongský rukopis Jana Amose Komenského, JAN AMOS KOMENSKY De Rerum humanarum Emendatione CONSULTATIO CATHOLICA ad Genus Humanum Ante alios vero Ad Eruditos Europae.Dosud neznámý anonymní rukopis Komenského předmluvy Europae lumina a Dedikace třem královstvím  nalezený ve švédském Norrköpingu s komentářem a poznámkami  vydává Blanka Karlsson, edice Pontes Pragenses, Brno 2000, 92 s., 9 bilder

Boken överlämnades personligen till H.M. Carl XVI Gustaf den 27 april 2000 på Skoklosters slott och sändes till den tjeckiske presidenten Václav Havel. Den 2 dec 2003 överlämnades boken personligen till den tjeckiske presidenten Václav Klaus på Tjeckiska ambassaden i Stockholm.

En stor del av boken kom ut i USA, Texas i : Hospodář, nr 10, oktober 2006 s 14-16 samt i nr 11, november 2006 s 2-5, utg av Jan Vaculík

[Den här boken – dvs. källutgivningen av Finspongshandskriften – avslutade en del rad föregående enstaka tryckta studier om Finspongshandskriften – se i Bibliografin ovan – nr 9, 10, 12, 15, 17, 20, 24]

29 /2000

Komenský na švédském zámku Skokloster, en föreläsning på en internationell kongress 2000 om tjeckisk litteraturvetenskap vid Tjeckiska vetenskapliga akademien i Prag 3-8 juli 2000, s 87-98 i: Česká literatura na konci tisíciletí, I,  Praha 2001

30 /2000

Komenský, Hodin, Vaněk a neznámé dokumenty ve stockholmských archivech, en uppsats om andra tjecker i Sverige som under andra världskriget skrev om Comenius, s 45-50 i: Unie Comenius, Bulletin č. 12. Mimořádné číslo k životnímu jubileu prof. PhDr. Dagmar Čapkové, DrSc., dr. h. c., září 2000, En festskrift utgiven av Unie Comenius till prof. Čapkovás jubileum i Prag

31 /2000, 2006, 2007

Po stopách Bedřicha Smetany ve švédských archivech (Smetana i svenska arkiv), del I , s. 79 – 109 i: arkivtidskriften ČAS, Ročenka České archivní společnosti, Praha 2006, Del II., s 81-117 i:  ČAS, Ročenka České archivní společnosti, Praha 2007

32 /2001, 2005

Dvojjazyčnost a výchova v rodině s. 125-128 i: Emigrace a exil jako způsob života, II. Sympozium O českém vystěhovalectví, exulanství a vztazích zahraničních Čechů  k domovu, ed. S. Brouček, K. Hrubý, A. Měšt´an, Praha 2001 (Kongress av utländska tjecker i Prag 1 – 5 okt 2000 vid Karlsuniversitetet i Prag).

I dec 2005 kom ut i USA: .

Dvojjazyčnost a výchova v rodině, s. 1-3  i: Hospodář, ročník CXV, č. 12, prosinec 2005, ed. Jan Vaculík i Texas. I texten publicerades tre bilder: BK och sönerna Robert och Richard i tjeckiska folkdräkter i Skansen-Stockholm vid Hembygdsdräktens dag, där familjen deltagit även med egen folklore- utställning i Logen – se kommentarer till Bibl. 14.

33 /2000, 2001

Finspongský rukopis a skoklosterská komeniana (Finspongshandskriften och Skoklosters komeniana), s. 93-107 i: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica a odkaz Jana Amosa Komenského pre tretie tisícročie, Univerzita Komenského Bratislava,  2001

34 /2001, 2005

Komenský a jeho dílo ve Švédsku 1630-2000 (Comenius och hans verk i Sverige 1630-2000), 360 sidor, 86 bilder, diss – doktorsavhandling vid Pedagogiska fakulteten i Prag – [disputationen den 3 december 2001 i Prag, promotioner i Karolinum vid Karlsuniversitetet i Prag – Ph. D. den 24 maj och PhDr. den 31 maj 2002. Avhandlingens färska upplagan  sändes som en gåva till tjeckiske presidenten Václav Havel]

!kom ut 2005 i Sverige i Föreningen Gamla Norrköping www.fgn.se tillsammans med Bibl. 43 och 44!

Komenský a jeho dílo ve Švédsku 1630-2000, Norrköping 2005, 376 s., 87 bilder

[Boken sändes till tjeckiske presidenten Václav Klaus som en present till hemlandets Nationella dagen den 28 oktober 2005. Presidenten överlämnade boken till biblioteket i Pragborgen „så att även fler läsare kan läsa den„. Boken som kom ut i mindre antal upplagor finns på Kungliga biblioteket i Stockholm, Nationella biblioteket i Prag och en liten rad av andra stora bibliotek i Tjeckien]

35 /2002

Historik Emil Schieche ve Švédsku (Historiker Emil Schieche i Sverige) s 25-36 i: Archiváři ve XX. století, Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 18. – 19. září 2001 v Jindřichově Hradci, Státní okresní archiv Jindřichův Hradec, 2002. En föreläsning på en tjeckisk arkivkongress i Jindřichův Hradec i Tjeckien 18-19 sept. 2001

36 /2003, 2007

Po stopách známých i neznámých Čechů ve švédských archivech, čili Osudy jedné skupiny českých emigrantů v původně přísně tajných dokumentech stockholmského archivu Stadsarkivet, (om kända och okända tjecker i svenska arkiv) s 74-80 i: ČAS v roce 2002, Ročenka  České archivní společnosti, Praha 2003

2007 kom ut i USA:

i Hospodář, april 2007 – här med bilder som inte finns i Pragupplagan 2003

37 /2003

Louis De Geer starší ve Švédsku, s 73-76  och Bibliografie PhDr. Karlsson Blanka, Ph.D.  s 90-93 i: Genealogické a Heraldické Informace, Brno, 2003.

OBS! Utgivaren ändrade titeln till „Rod Louise De Geera staršího, švédského přítele Komenského„ , vilket skeddes utan BKs tillåtelse. Errata publicerades i nästa nummer, Brno 2004).

38 /2003

Jan Amos Comenius och hans verk i Sverige l630-2000, abstract samt manuskript (10 s) – Session 5 – Pedagogikhistorisk forskning. 2:a nordiska konferensen 25-27 sept Stockholm, 2003, abstract i:www.lhs.se/lhskonferens/pedhist03  samt s. 18-19 i: Pedagogik-historisk forskning-Perspektiv, metoder, förhållningssätt. 2:a nordiska konferensen 25-27 september 2003, Lärarhögskolan, Stockholm, 2003

[Deltagande på den här konferensen på begäran av svenska forskare i pedagogik som visade intresse att se diss-resultat och dess översättning till svenska som ännu inte fanns då.]

39 /2003

Bedřich Smetana (1824-1884) i Sverige (1856-1861/62), en uppsats till ett konsertprogram som särtryck för konsertbesökare den 30 oktober i Kungliga bibliotekets hörsal – Ensemble Martinů – vid Tjeckiska kulturkvällar pa Kungl. biblioteket 9 – 30 oktober 2003, Stockholm (texten skriven på begäran av Tjeckiska ambassaden i Stockholm).

Textens omslag tryckt 2007 i USA,Texas i Hospodář CXVII/11, nov.2007

40 /2003, 2007

Po stopách známých a neznámých Čechů ve švédských archivech-SMETANA, s 313-320 i: Týden zahraničních Čechů. Exil sám o sobě. III. Setkání nad českým vystěhovalectvím a vztahy zahraničních Čechů k domovu, ed. Stanislav Brouček, Oldřich Černý, Ivan Dubovický. Etnologický ústav AV ČR, Praha 2006 (En vecka av utländska tjecker 28. sept. – 4. okt. 2003)

2007 kom ut i USA:

Texas i Hospodář CXVII/11, nov.2007 med 5 bilder som inte trycktes 2003

41 /2004

Bohemika, komeniana och krigsbyte – det tjeckiska kulturarvet i Sverige, abstract i: 16:e Nordiska slavistmötet, Uppsala 16-22 augusti 2004: Föredragsresuméer

42 / 2005

Recepce a filiace Komenského díla ve švédské literatuře a kultuře (včetně švédských překladů jeho děl) od r. 1630 do současnosti, en föreläsning vid tredje bohemistiska världskongressen III. kongres světové literárněvědné bohemistiky 28. 6. – 3. 7. 2005 i Prag, s 133-140 i: Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků na III. kongrese světové literárněvědné bohemistiky v Praze…, Svazek 1, Ed. St. Fedrová, Ustav pro českou literaturu Akademie věd v Praze, 2006. se  www.ucl.cas.cz/kongress

[Bara några dagar före kongressens början kom ut den tjeckiska versionen av boken – Bibl. 34 – som BK högtidligt överlämnade vid kongressen till Tjeckiska vetenskapliga akademiens bibliotek. Foto finns på internet, se www… ovan]

43 /2005       

En svensk översättning av Bibl. 34: färdig 2003: Comenius och hans verk i Sverige 1630-2000, kom ut samtidigt med den tjeckiska versionen (Bibl. 34) och den tyska översättningen (Bibl. 44), dvs. tre enstaka böcker, utg. av Föreningen Gamla Norrköping, 2005, övers. av Blanka Karlsson. Se www.fgn.se

[Boken sändes till svenska kungaparet (Carl XVI Gustaf & Silvia)  till Bernadottebibliotek. Även den här upplagan kom ut i mindre antal exemplar, den finns på Kungliga biblioteket i Stockholm, Stadsarkivet i Norrköping, vid svenska universitetsbibliotek, även i Prag i Nationella biblioteket och i Uherský Brod i Comeniusmuséets bibliotek, vidare i Finland på universitetsbibliotek vid Jyväskylä universitet.]

44 /2005/2008

En tysk översättning av Bibl. 34: färdig 2003, Comenius und sein Werk in Schweden 1630-2000, kom ut samtidigt med den tjeckiska versionen (Bibl. 34)  och den svenska (Bibl. 43) översättningen, dvs. tre enstaka böcker, utg. av Föreningen Gamla Norrköping, 2005, övers. från svenska till tyska av Gottfried Grunewald. Se www.fgn.se

[Boken sändes till svenska kungaparet (Carl XVI Gustaf & Silvia) till Bernadottebibliotek. Vidare finns boken på Kungliga biblioteket i Stockholm, i största utländska bibliotek i Holland, Tyskland, Österrike samt i universitets bibliotek vid Harvards universitet, USA, i Prag i Nationella bibliotek och i Uherský Brod i  Comeniusmuséets bibliotek.]

Bokens andra utgivningen 2008 – utgiven av Blanka Pragensis Förlag med ett nytt ISBN nummer.

45 /2005

Svenska översättningar av Comenius verk från hans livstid fram till våra dagar, en föreläsning vid kongressen J. A. Comenius and His Educational Legacy, International Comeniological Workshop, 2 – 3 juni 2005, Universität i Jyväskylä

– ingen antologi kom ut, men abstract finns på hemsidan vid University of  Jyväskylä

[Blankas deltagande vid konferensen p.g.a. intresset av finska forskare att se diss-resultat]

Bibliografin t.o.m. Nr. 45. kom ut i Bibl. 34, 43 och 44.

46 /2006

Zpráva o nově založeném Vydavatelství Blanka Pragensis ve Švédsku – Rapport om det nygrundade förlaget Blanka Pragensis Förlag i Sverige – en föreläsning vid Symposium Media och utländska Tjecker den 20. 9. 2006 på kongressen En vecka av utländska Tjecker i Prag 17 – 22 september 2006.

i tryckning ……men det visades senare, att kongressen inte ska publicera antologin p. g. a. för få anmälda bidrag till tryckningen.

47 /2006/

Comenius och den berömda skolordningen i Sverige 1649 – pedagogiska konferensen som vid Bibl. 38. Stockholm 28 – 29 september 9. 2006. Abstract s 11. in: Pedagogik – historisk forskning – kultur, makt och utbildning, 3:e nordiska konferensen 28 – 29 september 2006.

Abstract även på nätet www.lhs.se/lhskonferens/pedhist06

48 /2009

České folklorní vzpomínání ve Švédsku, s 1 – 4 samt 14 bilder i: Hospodář, April, No. 4. 2009, USA, Texas
kom ut även senare i Bibl. 74 samt 75

49 /2009

České šermířské vzpomínání ve Švédsku, s 9 – 14 samt 23 bilder i: Hospodář, Nr 6 June 2009, USA, Texas, ed. J. Vaculík
kom ut även senare i Bibl. 71 samt 72

50 /2009

Americké rodokmenové vzpomínání ve Švédsku aneb poprvé v Americe! (28. 12. 2002 – 6. 1. 2003) Osm koncertů našich synů na setkání s americkými potomky švédských předků: s 7 – 10, 14 bilder i: Hospodář, 10/2009, USA-Texas, , ed. J. Vaculík

 

51 /2009

Vánoční a Silvestrovské kanadské vzpomínání ve Švédsku aneb Za synem v kvartetu Biber Quartet hostujícím v Banff Centre of Arts (23. 12. 2005 – 2. 1. 2006) , s 7 – 10, 16 bilder i: Hospodář, 12/2009, USA, Texas, ed. Jan Vaculík,

52 /2010

České badatelsko-kongresové vzpomínání ve Švédsku (od roku 1992 do roku 2009), s 2 – 6, 22 bilder i: Hospodář 4/2010, USA, Texas, ed. Jan Vaculík

53 /2010

Jak jsme ve Švédsku sázeli lesy, s 2 – 4, 11 bilder i: Hospodář, 6/2010, USA-Texas ed. Jan Vaculík

54 /2010

Setkání zahraničních Čechů ve vzpomínkách Blanky Karlsson, 8 s, 3 bilder i: website av Radio Prag. Utdrag ur Bibl. 52/2010 som handlar om kongresser av utländska tjecker och kompletterat med sista konferensen Krajané a kultura, National muséet i Prag, 6 – 8 sept 2010

Kom ut i USA, Texas i: Hospodář, december 2010, USA-Texas, ed. J. Vaculík, på s 2. – 3. under titeln “Vzpomínky na kongresy zahraničních Čechů v Praze v letech 1998 – 2010“

55 /2010

Propagace české kultury ve Švédsku, en föreläsning på kongressen av utländska tjecker i Prag 6-8 september 2010, 3 sidor.

 

56 /2010/2011

České kulturní vzpomínání ve Švédsku (od roku 1989 do října 2010), Bibliografi 54 och 55

skrivna i en artikel inom ramen av en autobiografisk serie som publiceras i USA.

Kom ut i USA i: Hospodář, nr. 1/2011, s 6  –  8, 11 bilder

Utan nummer – endast en kort artikel –

Konferens „Landsmän och Kultur“ (Krajané a kultura) Nationalmuseum i Prag, 6-8 september 2010, s. 11, 3 bilder. i:  Bulletinen svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen nr 4/2010,

57 /2010

Komenský ve Švédsku, en föreläsning på internationella konferensen av Senaten av Tjeckiska republikens parlament den 15 november 2010 i Wallensteinska palatset i Prag. Konferensens tema: Jan Amos Comenius och hans arv i dagens Evropa. s 31 – 38, bilder på s. 53, 55-56 i kongressens antologi: Jan Amos Komenský jeho odkaz dnešku, Mezinárodní konference Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Senát Parlamentu České republiky, Praha 2011

kom ut även i USA i: Hospodář 2/2011, USA-Texas, ed. Jan Vaculík, s. 4 – 8, 19 bilder

 

58 /2010/2011, 2012 forts….

Autobiografie, del I.. – VII., hittils 581 sidor skrivna på tjeckiska, än så länge endast för arkivet, där de finns i: National Archives  i Prag, avd. 6. i: „Karlsson Blanka PhDr., Ph. D. nr. 1371“. Skrivandet fortsätter… se Bibl. 79

59 /2011

Šermířský „ismus“ v životě našich předků, I., s 2 – 5, 9. bilder i: Hospodář 4/2011, USA-Texas, ed. Jan Vaculík

Šermířský „ismus“ =  „Šermismus“ v životě našich předků, II. i: Hospodář 5/2011, USA, Texas, ed. Jan Vaculík, s 11 – 13, 13 obr.. Errata i: Hospodář 8/2011, s 12

60 /2011

Praha v díle Jaroslava Seiferta

resumé av Bibl. nr. 22, samt en dikt Mozart i Prag på tjeckiska och svenska samt oljemålningar av Prag av Blanka Pragensis i: Hospodář 7/2011, USA, Texas, ed. Jan Vaculík, s. 6 – 7, 4 bilder

Blanka Karlsson har läst texten och 6 dikter av Jaroslav Seifert både på tjeckiska och svenska i Radio Hortus i Prag den 23 maj 2011 – live på nätet i programmet Nonstop čtení, årg. 2011.

61 /2011

Hodin, Vaněk, Schieche and their Writings in  Sweden during World War II (and after)  in Previous Top Secret Documents of Swedish Archives, SCHOLARS IN EXILE AND DICTATORSCHIPS OF THE 20TH CENTURY, International Conference, Prague, May 24-26, 2011

Antologin kom ut elektroniskt i: www.science.usd.cas.cz/en/materials.html

Abstract på svenska på s 12 i: Bulletinen nr 3/2011, Information från Svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen STSF, Stockholm 2011

Abstrakt på tjeckiska i USA i slutet av Pokračování badatelsko-kongresových pamětí ve Švédsku (se nedan Bibl. Nr. 63) i: Hospodář 10/2011, USA, Texas, ed. Jan Vaculík, s. 12 – 13, 12 bilder

62 /2011

Komenský, Smetana, Hodin, Vaněk, Karlsson – jejich cíle, zkušenosti a vlivy ve Švédsku Kongressen Migrace a česká společnost“, Senáten av Tjeckiska republikens Parlament, Prag 3 – 4 oktober 2011

Lämnad till tryckning, men p. g. a. för få bidrag till tryckning är det oklart om antologin kommer ut.

OBS! Hela texten kom dock ut i USA under titeln Pět českých osudů ve švédské cizině, aneb Komenský, Smetana, Hodin, Vaněk, Karlsson, jejich činnost, cíle, zkušenosti a vlivy ve Švédsku i: Hospodář 12/2011, USA, Texas, ed. Jan Vaculík, s 1 – 4, 13 bilder

 63 /2011

Pokračování badatelsko-kongresových pamětí (15. 11. 2010 – 26. 5. A 4. 10. 2011), i: Hospodář, 10/2011, USA, Texas, ed. Jan Vaculík, s. 12 – 13, 12 bilder

64 /2012

Druhé pokračování badatelsko-kongresových pamětí (Praha, Morava, Německo 4. – 15. října 2011) i: Hospodář 1/2012, USA, Texas, ed. Jan Vaculík, s. 9 – 12, 17 bilder

65 /2012

České filmové vzpomínání ve Švédsku, aneb Film „České kořeny ve Švédsku“, natáčení filmu (2009) a jeho cesta do světa (2010-2011), i: Hospodář 3/2012, USA, Texas, ed. Jan Vaculík, s. 5 – 8, 14 bilder

66 /2012

Úryvky z článku České hudební vzpomínání ve Švédsku (od 15. 10. 1984 do 22. 4. 2012) i: Hospodář 6/2012, USA, Texas, ed.  Jan Vaculík, s 8 – 11, 20 bilder

67 /2012

Sedm let badatelského života s Hospodářem. Blanka Karlsson na rozloučenou do posledního čísla Hospodáře v červnu 2012 i: Hospodář 6/2012, USA, Texas, ed. Jan Vaculík, s 8. Den här titeln avslutar hela raden av föregående, totalt 24 uppsatser i Hospodář, därför att den tidskriften – Hospodář – som grundades 1890 i USA av makarna Jan a Marie Rosický – kom ut nu i juni 2012 med sista numret och då avslutas tidskriftens existens (1890-2012) som dock lever kvar bevarad i arkiv.

68./2012 

Pan řídící mi svítí na cestu… i: Věstník Společnosti Anny Pamrové, 55, Tišnov, červen 2012, Příloha č. 1, s 1 – 7, s. 6-7 Blankas profil med hennes bild: Blanka Karlsson má krásné životní poslání

 

69./2012

„Já jsem Švéd a také Čech“, 14 s, 12 bilder, Konferens för utländska Tjecker „Landsmän och generationernas problem“ Prag, 26 – 28 september 2012.

70./2013

Docent PhDr. Emil Schieche ve vzpomínkách pamětníků ve Švédsku, S. 153 – 159 i:  Paginae Historiae. Sborník Národního archivu 22/2 In Memoriam PhDr. et Mgr. Vácslava Babičky, Národní archiv Praha 2014 (en antologi utgiven av National Archives i Prag In memoriam PhDr. Mgr. Vácslav Babička)

71 /2014

Historisk fäktning som konst och vetenskap, Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2014, 252 s., 105 bilder. I slutet av boken – den här Bibliografin.

72 /2014

Historický šerm jako umění a věda, Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2014, 256 s., 105 bilder.  I slutet av boken – den här Bibliografin.

73 /2014

Jak si zachovat češtinu, en föreläsning vid konferensen av utländska tjecker i Prag, National muséet 10 – 12 september 2014, 7 sidor.

74 /2015

České folklorní vzpomínání ve Švédsku, Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2016, 192 s., 205 bilder.  I slutet av boken – den här Bibliografin.

75 /2015

Tjeckiska folklorememoarer i Sverige, Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2016, 192 sidor, 205 bilder.  I slutet av boken – den här Bibliografin.

76 /2016

Předkové a my. Díl I. – česká strana matky Olgy Popelkové, rozené Koutské, familjekrönika skriven endast för familjen och för arkiv, 447 sidor, 563 bild- och textbilagor. Díl II. – česká strana otce Zdeňka Popelky, 144 sidor, 186 bild- och textbilagor

77 /2016

Uchovávání identity v českých rodinách ve Švédsku, 20 sidor, 11 bilder. I: Kongressen av utländska Tjecker „Konference krajané a problém identity“, National museum, Praha 28. – 30. sept. 2016.

78 /2016

Po stopách českých předků v České republice, Díl. I., Díl II., Přílohy. Opravy a doplňky ke knize Předkové a my, 344 sidor, 472 bild och textbilagor (primära källor)

79 /2016…

My a další generace, autobiografin skriven på nytt p.g.a. Bibl. 58. .  Manuskriptet är – som  Bibl. 76. och 78. – skrivet endast för familjen och för arkivet, inte til tryckning – än så länge. I slutet av 2016  är färdiga sidor från födelse till år 1981, dvs. Första – Tolfte delen, totalt 901 sidor samt 1.145 bild- och textbilagor (primära källor). Arbetet fortsätter under året  2017.

 80 /2017…

Obsah archivního souboru ”Karlsson Blanka, PhDr., PH. D., č. 1371”, který je součástí Národního archivního dědictví České republiky, uložen v Národním archivu v Praze. Jednotlivé přírůstky, děkovné dopisy, aktualizované listy aj. dokumenty. Díl I – III. (od založení archivu 1999 do dnešních rozměrů archivu 6,89 bm). 379 sidor, 44 färgfoto från år 2000-2013. Norrköping 2017. Skriften är skriven för Nationalarkivet i Prag och för familjens ättlingar, dvs. inte till tryckning.

81 /2017….

Obsah archivního souboru ”Blanka Karlssons personarkiv nr.6708:1, Serie A”  který je uložen ve švédském městském archivu v Norrköpingu – Norrköpings stadsarkiv. Jednotlivé přírůstky – jejich seznamy, dopisy, aj. dokumenty. Od založení archivu v roce 2007 do roku 2015. 194 s sidor, 10 färgfoto, Norrköping 2017. Skriften är skriven för Nationalarkivet i Prag och för familjens ättlingar, dvs. inte till tryckning.

Svensk översättning för Norrköpings stadsarkiv:

”Blanka Karlssons personarkiv nr.6708:1, Serie A”  .Norrköpings stadsarkiv. Arkivets innehåll: enstaka försändelser, deras listor, följebrev och andra dokument. Kronologiskt från arkivets grundande 2007 till 2015. 192 sidor, 10 färgbilder

82 /2018

Comenius och Finspongshandskriften. Samlade skrifter om Finspongshandskriften 1991-2017.  Komenský a Finspongský rukopis. Sebrané spisy o Finspongském rukopise 1991-2017, Limited Edition, Publikationsserie No. 6., Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2018, 756 s., 110 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

83 /2018

Švédsko-Československý svaz v Norrköpingu 1934 – 1937, 16 s., 16 bilder.  www.zahranicnicesi.com  Kongressen av utländska tjecker, Prag-Nationalmuseum 27. – 28. september 2018.

*****

Arkivalier från alla verk finns på följande arkiv:

„Karlsson Blanka, PhDr., PH. D., nr. 1371“, personarkiv i avd. 6, National Archives  i Prag. Arkivets innehåll: arkivalier ur Blanka Karlssons liv och verk samt utforskade källor, t. ex. Comenius och Smetanas brev. Arkivets storlek till 3. 12. 2018  bm – 8,69

Arkiv i Sverige i: „Blanka Karlssons personarkiv nr. 6708:1“, Norrköpings stadsarkiv. Arkivets storlek till 30. 5. 2017 – 1,1 hm.