Bibliografi

PhDr. KARLSSON  Blanka, PH. D., född Popelková den 28 maj 1949 i Prag

historiker, filolog, slavist, bohemist, Comeniusforskare, utgivare, konstnär, historisk fäktare, grundare av Blanka Pragensis Förlag [2006]

från 1984 bosatt och verksam i Sverige

B I B L I O G R A F I över tryckta /och otryckta/verk skrivna från 1989

Tryckta verk eller på nätet:                     

Nr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 83, 84, 85. 90, 91. 

Under tryckning:

– nr. 24., 89.

Otryckta verk:

– nr. 1 – folio
– nr 3, 4, 5, 6, 46, 58, 76 även E-BOOK, 78 även E-BOOK, 79 även E-BOOK, 80 även E-BOOK, 81 även E-BOOK, 94

E-BOOKS:

– Bibl. 87.: Sebrané spisy 1981-2021, Díl I. – XXXVIII.: Bibl. 1. – 91., Norrköping 2022
– Bibl. 88.: Samlade skrifter 1981-2021, Del I. – XXXVIII.: Bibl. 1. – 91., Norrköping 2022
– Bibl. 86.: Sebrané výtvarné dílo 1967-2021, První – Čtvrtá část, Norrköping 2022
– Bibl. 92.: Samlade konstverk 1967-2021, Första – Fjärde delen, Norrköping 2022


1 /1989

Krigspropaganda och realpolitik i Sveriges förberedelser för ingrepp i trettioåriga  kriget, Norrköping 1989, 138 s. 3 bilder – svensk översättning av tjeckisk avhandling Válečná propaganda a reálná politika v přípravě švédského zásahu do třicetileté války ”,  Prag 1981. Båda versionerna finns i Norrköpings stadsbibliotek, den svenska versionen i  Bernadottebiblioteket,  och i ca. 20-tals svenska historikers privata ägo, vidare i Uppsala m. m.

[fil. mag. promotion vid Karlsuniversitetet i Karolinum, Prag den 2/12 1981]

2 /1990, 1996                     

Kommentarer till den tjeckiska historien, s. 389-395 i: Historisk tidskrift 3/1990 och en del av artikeln i: Bulletinen, Information från svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen, Stockholm,  24 maj 1996

3                   

En berättelse om Bedřich Smetana, 16 s., skriven för svenska vänner när Sveriges TV visade svensk film om Smetana FEDA. Berättelsen kom senare in i läroboken Tjeckiska…, se Bibl. 4 och in i skriften Smetana i Norrköping, se Bibl. 16.

[Start av BKs  Smetanaforskning  i Sverige]

4 /1990

Tjeckiska för nybörjare, en lärobok för vuxna, del I, II, III, IV, V, Norrköping 1990, 233 s., i bokens bildbilaga finns BKs egna foto, bl.a. av Prag. Otryckt manus som köptes av Medborgarskolan och användes i BKs kurser vid Medborgarskolan och Folkuniversitetet.

5 /1991         

Språkundervisningens metodik och historia, Norrköping 1991, 56 s., en broschyr för språklärare vid Folkuniversitetet på dess kurs i Visingsö 1991

 6 /1991

Språkundervisningens metodik och historia, Norrköping 1991, 162 s., i bildbilagan finns egna foto samt primära källor. Otryckt manus som används i BKs kurser i tjeckiska, ryska, bulgariska och latin vid Folkuniversitetet och Medborgarskolan, samt på gymnasiet.

[Start av BKs Comeniusforskning i Sverige]

7 /1992         

J. A. Komenský/Comenius i Finspongssamlingen, Norrköpings stadsbibliotek, Norrköping 1992, 20 s., 12 bilder  – en skrift, utgiven av Föreningen Gamla Norrköping, se www.fgn.se  

[Det första publicerade forskningsresultatet i Comeniusforskningen som började med kungafonden 10.000,- från Gustav VI Adolfs fond till svensk kultur. Fonden erhållits 1991 från H.M. Carl XVI Gustaf.]

8 /1992         

Bilingvismus, čili dvojjazyčnost a výchova v rodině, Olomouc 1992, 4 s. En föreläsning om tvåspråkighet och uppfostran tryckt i Olomouc för förskolelärare i Tjeckien  – se även Bibl. 13, 14, 18, 32.

9 /1993

J. A. Komenský/Comenius…. del II av – se Bibl. 7,  Norrköping 1993, 28 s., 8 bilder, se www.fgn.se  OBS! Första gången om en nyupptäckt latinsk anonymhandskrift från 1600-talet, senare sk. Finspongshandskriften – se även Bibl. 10, 12, 15, 17, 20, 24 och 28!, vidare Bibl. 33, 34, 38, 42, 43, 44.

[Tre Comeniusmedaljer från den tjeckiska staten – Den första från Pedagogiska museet i Prag som även H.M. Kungen erhållit, den andra från tjeckiska staten, den tredje från en tjeckisk expedition Via lucis på spåret efter Comenius i Europa.]

10 /1993

J. A. Komenský – Comenius i Sverige, s. 14-29 med bilder i: Studier av den pedagogiska väven SPOV 18/19,1993.

11 /1993       

Předškolní výchova ve Švédsku, Olomouc 1993, 14 s. – en broschyr om förskoleuppfostran i Sverige tryckt i Olomouc, Tjeckien, på beställning av Föreningen för förskolelärare i Mähren, Tjeckien

12 /1993

Jan Amos Komenský ve finspongských sbírkách  norrköpingské městské knihovny, s. 68-74 i: Theologická revue 5/1993, Teologiska fakulteten vid Karlsuniversitetet i Prag, första gången på tjeckiska om Finspongshandskriften m.m.

13 /1992, 1993      

Bilingvismus a výchova v rodině – på tjeckiska s. 135-138,  Bilingualism and  education in the family – på engelska s. 139-143 i: Comenius Heritage and Education of Man for the 21st Century, Papers of Section 4, Charles University, Comenius Institute of Education, Prague 1992 , Comenius Heritage…-  en internationell konferens Comenius 92 i Prag, mars 1992 med 1.200 Comeniusforskare från hela världen.

 14 /1994       

Tvåspråkighet och uppfostran i en familj, s. 14-15 i:  Bulletinen  svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen, Stockholm Jan/Febr 1994, svensk version av Bibl. 8, 13, 18, 32.

[Den svenska och engelska språkversionen om tvåspråkighet blev en del av BKs egen utställning av tjeckiska dräkter i Stockholm-Skansen vid Tjeckiska dagar och senare vid Hembygdsdräktens dag- totalt 1990-1997 – där BK med familjen representerade  Tjeckien i tjeckiska Nivnice-folkdräkter].

 15 /1992, 1998

Die Finsponger Sammlungen in Norrköping, s. 244-261 i: COMENIUS ALS THEOLOGE, Beiträge zur Internationalen wissenschaftlichen Konferenz ”Comenius Erbe und die Erziehung des Menschen für das 21. Jahrhundert”(Sektion VII), Prag, 23-27 März 1992, Hrsg. von J. B. Lášek und V. J. Dvořák, Prag 1998

16 /1994, 2007

Bedřich Smetana i Norrköping och det Valentinska arkivet,  Norrköping 1994, 40 s., 20 bilder. I slutet av skriften den här Bibliografin publicerad första gången. Se www.fgn.se  

Skriftens omslag tryckt 2007 i USA,Texas i Hospodář CXVII/11, nov. 2007

17 /1994       

Kända och okända comeniana i Finspongssamlingen, s. 107-113 i: Nordisk tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen – NTBB 2/1994

18 /1995

Esej o mateřštině (na závěr školního roku), en essä om modersmålet, första sidan i: Alternativa Nova 10/95, en tjeckisk  tidskrift om litteratur, konst, kritik, historia.

19 /1995

Finspongští De Geerové a Komenský (Släkten De Geer av  Finspong och Comenius), s. 70 – 72 i: Theologická revue,  Nr 5/1995, Universitas Carolina Pragensis, Prag 1995

20 /1996       

Nález rukopisu Europae lumina a komenian v Norrköpingu (om den nyupptäckta handskriften Europae lumina, senare s.k. Finspongshandskriften och andra verk av Comenius), en föreläsning  på en internationell kongress om tjeckisk  litteraturvetenskap, arr. av Tjeckiska vetenskapliga akademien i Prag, s. 550-560  i kongressens antologi: Světová literárněvědná bohemistika, Historie a současný stav, I, II, Praha 1996

21 /1996       

Historik Emil Schieche ve Švédsku  (Historiker Emil Schieche i Sverige), en föreläsning  på en internationell kongress i Prag PŘEMYSL PITTER, 1995, s. 133-146 i kongressens antologi: Přemysl Pitter, Praha 1996,

[En medalj från tjeckiska staten – Pittermedalj – som även presidentens hustru fru Olga Havlová erhållit.]

 22 /1997       

Prag i Jaroslav Seiferts verk, resumé av föreläsning vid det FJORTONDE NORDISKA SLAVISTMÖTET, HELSINGFORS, 17-23 AUGUSTI 1997, i: Program och resuméer, Nordiska slavistförbundet, Finlands slavistkrets rf., Institutionen för slavistik och baltologi vid Helsingfors universitet, Helsingfors 1997

23 /1998       

Komenský a válečná kořist  na švédském zámku Skokloster (Comenius och krigsbyte på Skoklosters slott), Del I ”Komenský” s. 27-32 i: Theologická revue Husitské teologické fakulty University Karlovy v Praze, Prag, 2/1998, Del II ”Válečná kořist” s. 91-95 i:   Theologická revue, 6/1998,                                     

24 /1998       

ENCYCLOPAEDIA COMENIANA – uppslagsord på tjeckiska Comenius och Sverige, L. De Geer d. ä., Finspong, Finspongssamlingen, Finspongshandskriften, Grunewald, Göransson, Hall, Hodin, Kroksmark, Matthiae-Gothus, Menius, Norrköping, Oxenstierna, Salomon, Schefferus, Schieche, Schroderus, Skokloster, Skytte, Stenkula, Stiernhielm, Stockholm , Örebro  – under tryckning i Prag av Unie Comenius  

[I den här boken Encyclopaedia Comeniana kommer att publiceras även uppslagsord „Karlsson Blanka“  av PhDr. Jana Pasáková]         

I mars 2000 kom ut:

Finspongské sbírky v Norrköpingu (Finspongssamlingen i Norrköping) s. 14-15 i: Bulletin 11, Unie Comenius, Prag, 2000

25 /1998       

Historisk fäktning och fäktlära i Finspongssamlingen och på Skoklosters slott, Norrköping 1998, 52 sidor, 19 bilder, se www.fgn.se

[Första publicerade forskarresultat i ämnet fäktningens historia i samband med grundandet av egen grupp i historisk fäktning, se www.fencingperformance.com ]

 26 /1998, 2000, 2006      

Dvojjazyčnost a výchova v rodině, Známý a neznámý Komenský ve Švédsku, Po stopách Bedřicha Smetany ve švédských archivech, Bohemika a válečná kořist v některých švédských knihovnách, Odboj jedné skupiny českých emigrantů ve Švédsku v době druhé světové války – fem olika manuskript om bilingvism, Comenius, Smetana, bohemika, krigsbyte i Sverige och om tjeckernas kamp emot Hitler i Sverige – bidrag vid kongressen en  vecka av utländska tjecker  ”Týden zahraničních Čechů-650 let Univerzity Karlovy” – Prag 28. 6. – 4. 7. 1998

I juli 2000 kom ut: 

Bohemika a válečná kořist v některých švédských knihovnách a na zámcích ve Švédsku, s. 259-271 i: Češi za hranicemi na přelomu 20. – 21. století, sympozium o českém vystěhovalectví a vztazích zahraničních Čechů k domovu 29. – 30. června 1998, Týden zahraničních Čechů, 650 let Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova v Praze, nakl. Karolinum ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR v Praze 2000.

I maj 2006 kom ut i USA:

Bohemika a válečná kořist v některých švédských knihovnách a na zámcích ve Švédsku,s. 11-13 i en tjeckisk tidning i Texas: Hospodář, ročník CXVI, č. 5, květen 2006, utg. av Jan Vaculík (Här med 8 bilder som inte är publicerade i Prag 2000-se ovan) 

27 /1999       

Tryckta skrifter 1989-1999. Curriculum vitae. Bibliografi utgiven till 50-års dagen den 28 maj 1999, Föreningen Gamla Norrköping 1999, 12 sidor, 14 bilder, se www.fgn.se

[BKs oljemålningar publicerade första gången, BKs teckning kom ut redan i Bibl. 16.]

28 /2000, 2006                   

Finspongský rukopis Jana Amose Komenského, JAN AMOS KOMENSKÝ De Rerum humanarum Emendatione CONSULTATIO CATHOLICA ad Genus Humanum Ante alios vero Ad Eruditos Europae. Dosud neznámý anonymní rukopis Komenského předmluvy Europae lumina a Dedikace třem královstvím  nalezený ve švédském Norrköpingu s komentářem a poznámkami  vydává Blanka Karlsson, edice Pontes Pragenses, Brno 2000, 92 s., 9 bilder

Boken överlämnades personligen till H.M. Carl XVI Gustaf den 27 april 2000 på Skoklosters slott och sändes till den tjeckiske presidenten Václav Havel. Den 2 dec. 2003 överlämnades boken personligen till den tjeckiske presidenten Václav Klaus på Tjeckiska ambassaden i Stockholm.

En stor del av boken kom ut i USA, Texas i : Hospodář, nr. 10, oktober 2006 s. 14-16 samt i nr. 11, november 2006 s. 2-5, utg. av Jan Vaculík

[Den här boken – dvs. källutgivningen av Finspongshandskriften – avslutade en del rad föregående enstaka tryckta studier om Finspongshandskriften – se i Bibliografin ovan – nr. 9, 10, 12, 15, 17, 20, 24]

29 /2000       

Komenský na švédském zámku Skokloster, en föreläsning på en internationell kongress 2000 om tjeckisk litteraturvetenskap vid Tjeckiska vetenskapliga akademien i Prag 3-8 juli 2000, s. 87-98 i: Česká literatura na konci tisíciletí, I.,  Praha 2001

30 /2000       

Komenský, Hodin, Vaněk a neznámé dokumenty ve stockholmských archivech, en uppsats om andra tjecker i Sverige som under andra världskriget skrev om Comenius, s. 45-50 i: Unie Comenius, Bulletin č. 12. Mimořádné číslo k životnímu jubileu prof. PhDr. Dagmar Čapkové, DrSc., dr. h. c., září 2000, En festskrift utgiven av Unie Comenius till prof. Čapkovás jubileum i Prag.

31 /2000, 2006, 2007         

Po stopách Bedřicha Smetany ve švédských archivech (Smetana i svenska arkiv), del I , s. 79 – 109 i: arkivtidskriften ČAS, Ročenka České archivní společnosti, Praha 2006, Del II., s. 81-117 i:  ČAS, Ročenka České archivní společnosti, Praha 2007

32 /2001, 2005                                         

Dvojjazyčnost a výchova v rodině s. 125-128 i: Emigrace a exil jako způsob života, II. Sympozium O českém vystěhovalectví, exulanství a vztazích zahraničních Čechů  k domovu, ed. S. Brouček, K. Hrubý, A. Měšt´an, Praha 2001 (Kongress av utländska tjecker i Prag 1 – 5 okt. 2000 vid Karlsuniversitetet i Prag).

I dec. 2005 kom ut i USA: 

Dvojjazyčnost a výchova v rodině, s. 1-3  i: Hospodář, ročník CXV, č. 12, prosinec 2005, ed. Jan Vaculík i Texas. I texten publicerades tre bilder: BK och sönerna Robert och Richard i tjeckiska folkdräkter i Skansen-Stockholm vid Hembygdsdräktens dag, där familjen deltagit även med egen folkloreutställning i Logen – se kommentarer till Bibl. 14. 

33 /2000, 2001

Finspongský rukopis a skoklosterská komeniana (Finspongshandskriften och Skoklosters komeniana), s. 93-107 i: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica a odkaz Jana Amosa Komenského pre tretie tisícročie, Univerzita Komenského Bratislava,  2001

34 /2001, 2005                   

Komenský a jeho dílo ve Švédsku 1630-2000 (Comenius och hans verk i Sverige 1630-2000), 360 sidor, 86 bilder, diss. – doktorsavhandling vid Pedagogiska fakulteten i Prag

[disputationen den 3 december 2001 i Prag, 2  promotioner i Karolinum vid Karlsuniversitetet i Prag – PH. D. den 24 maj och PhDr. den 31 maj 2002. Avhandlingens färska upplagan  sändes som en gåva till tjeckiske presidenten Václav Havel]

!kom ut 2005 i Sverige i Föreningen Gamla Norrköping www.fgn.se tillsammans med Bibl. 43 och 44!

Komenský a jeho dílo ve Švédsku 1630-2000, Norrköping 2005, 376 s., 87 bilder

[Boken sändes till tjeckiske presidenten Václav Klaus som en present till hemlandets Nationella dagen den 28 oktober 2005. Presidenten överlämnade boken till biblioteket i Pragborgen „så att även fler

läsare kan läsa den.“  Boken som kom ut i mindre antal upplagor finns på Kungliga biblioteket i Stockholm, Nationella biblioteket i Prag och en liten rad av andra stora bibliotek i Tjeckien.]

35 /2002                             

Historik Emil Schieche ve Švédsku (Historiker Emil Schieche i Sverige) s. 25-36 i: Archiváři ve XX. století, Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 18. – 19. září 2001 v Jindřichově Hradci, Státní okresní archiv Jindřichův Hradec, 2002. En föreläsning på en tjeckisk arkivkongress i Jindřichův Hradec i Tjeckien 18-19 sept. 2001

36 /2003, 2007                   

Po stopách známých i neznámých Čechů ve švédských archivech, čili Osudy jedné skupiny českých emigrantů v původně přísně tajných dokumentech stockholmského archivu Stadsarkivet, (om kända och okända tjecker i svenska arkiv) s. 74-80 i: ČAS v roce 2002, Ročenka  České archivní společnosti, Praha 2003

2007 kom ut i USA, Texas: i: Hospodář, april 2007 med bilder som inte finns i Pragupplagan 2003

37 /2003       

Louis De Geer starší ve Švédsku, s. 73-76  och Bibliografie PhDr. Karlsson Blanka, Ph.D.  s. 90-93 i: Genealogické a Heraldické Informace, Brno, 2003. OBS! Utgivaren ändrade titeln till „Rod Louise De Geera staršího, švédského přítele Komenského“, vilket skeddes utan BK:s tillåtelse. Errata publicerades i nästa nummer, Brno 2004.

38 /2003       

Jan Amos Comenius och hans verk i Sverige l630-2000, abstract samt manuskript (10 s.) – Session 5 – Pedagogikhistorisk forskning. 2:a nordiska konferensen 25-27 sept. Stockholm, 2003, abstract i: www.lhs.se/lhskonferens/pedhist03  samt s. 18-19 i: Pedagogik-historisk forskning-Perspektiv, metoder, förhållningssätt. 2:a nordiska konferensen 25-27 september 2003, Lärarhögskolan, Stockholm, 2003

[Deltagande på den här konferensen på begäran av svenska forskare i pedagogik som visade intresse att se diss-resultat och dess översättning till svenska som ännu inte fanns då.]

39 /2003

Bedřich Smetana (1824-1884) i Sverige (1856-1861/62), en uppsats till ett konsertprogram som särtryck för konsertbesökare den 30 oktober i Kungliga bibliotekets hörsal – Ensemble Martinů – vid Tjeckiska kulturkvällar på Kungl. biblioteket 9-30 oktober 2003, Stockholm (texten skriven på begäran av Tjeckiska ambassaden i Stockholm).

Textens omslag tryckt 2007 i USA,Texas i Hospodář CXVII/11, nov.2007

 40 /2003, 2007

Po stopách známých a neznámých Čechů ve švédských archivech-SMETANA, s. 313-320 i: Týden zahraničních Čechů. Exil sám o sobě. III. Setkání nad českým vystěhovalectvím a vztahy zahraničních Čechů k domovu, ed. Stanislav Brouček, Oldřich Černý, Ivan Dubovický. Etnologický ústav AV ČR, Praha 2006 (En vecka av utländska tjecker 28. sept. – 4. okt. 2003)

2007 kom ut i USA, Texas: i: Hospodář CXVII/11, nov. 2007 med 5 bilder som inte trycktes 2003                                                                                                              

41 /2004       

Bohemika, komeniana och krigsbyte – det tjeckiska kulturarvet i Sverige, abstract i: 16:e Nordiska slavistmötet, Uppsala 16-22 augusti 2004: Föredragsresuméer

42 / 2005      

Recepce a filiace Komenského díla ve švédské literatuře a kultuře (včetně švédských překladů jeho děl) od r. 1630 do současnosti, en föreläsning vid tredje bohemistiska världskongressen III. kongres světové literárněvědné bohemistiky 28. 6. – 3. 7. 2005 i Prag, s. 133-140 i: Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků na III. kongrese světové literárněvědné bohemistiky v Praze…, Svazek 1, Ed. St. Fedrová, Ústav pro českou literaturu Akademie věd v Praze, 2006. se  www.ucl.cas.cz/kongress

[Bara några dagar före kongressens början kom ut den tjeckiska versionen av boken – Bibl. 34 – som BK högtidligt överlämnade vid kongressen till Tjeckiska vetenskapliga akademiens bibliotek. Foto finns på internet, se www… ovan]

43 /2005                             

En svensk översättning av Bibl. 34: färdig 2003: Comenius och hans verk i Sverige 1630-2000, kom ut samtidigt med den tjeckiska versionen (Bibl. 34) och den tyska översättningen (Bibl. 44), dvs. tre enstaka böcker, utg. av Föreningen Gamla Norrköping, 2005, övers. av Blanka Karlsson. Se www.fgn.se  

[Boken sändes till svenska kungaparet (Carl XVI Gustaf & Silvia)  till Bernadottebibliotek. Även den här upplagan kom ut i mindre antal exemplar, den finns på Kungliga biblioteket i Stockholm, Stadsarkivet i Norrköping, vid svenska universitetsbibliotek, även i Prag i Nationella biblioteket och i Uherský Brod i Comeniusmuseets bibliotek, vidare i Finland på universitetsbibliotek vid Jyväskylä universitet.]

44 /2005/2008                             

En tysk översättning av Bibl. 34: färdig 2003, Comenius und sein Werk in Schweden 1630-2000, kom ut samtidigt med den tjeckiska versionen (Bibl. 34)  och den svenska (Bibl. 43) översättningen, dvs. tre enstaka böcker, utg. av Föreningen Gamla Norrköping, 2005, övers. från svenska till tyska av Gottfried Grunewald. Se www.fgn.se

[Boken sändes till svenska kungaparet (Carl XVI Gustaf & Silvia) till Bernadottebibliotek. Vidare finns boken på Kungliga biblioteket i Stockholm, i största utländska bibliotek i Holland, Tyskland och Österrike, i Prag i Nationella bibliotek och i Uherský Brod i  Comeniusmuseets bibliotek. Harvards universitet, USA]

Bokens andra utgivning 2008 – utgiven av Blanka Pragensis Förlag med ett nytt ISBN nummer.

 45 /2005       

Svenska översättningar av Comenius verk från hans livstid fram till våra dagar, en föreläsning vid kongressen J. A. Comenius and His Educational Legacy, International Comeniological Workshop, 2 – 3 juni 2005, Universitet i Jyväskylä

– ingen antologi kom ut, men abstract finns på hemsidan vid University of  Jyväskylä

[Blankas deltagande vid konferensen p.g.a. intresset av finska forskare att se diss-resultat]

Bibliografin t.o.m. Nr. 45. kom ut i Bibl. 34, 43 och 44.

46 /2006

Zpráva o nově založeném Vydavatelství Blanka Pragensis ve Švédsku – Rapport om det nygrundade förlaget Blanka Pragensis Förlag i Sverige – en föreläsning vid Symposium Media och utländska Tjecker den 20. 9. 2006 på kongressen En vecka av utländska Tjecker i Prag 17 – 22 september 2006. 

i tryckning ……men det visades senare, att kongressen inte ska publicera antologin p. g. a. för få anmälda bidrag till tryckningen.

 47 /2006

Comenius och den berömda skolordningen i Sverige 1649 – pedagogiska konferensen som vid Bibl. 38. Stockholm 28 – 29 september  2006. Abstract s. 11. i: Pedagogik – historisk forskning – kultur, makt och utbildning, 3:e nordiska konferensen 28 – 29 september 2006.

Abstract även på nätet www.lhs.se/lhskonferens/pedhist06 

 48 /2009

České folklorní vzpomínání ve Švédsku, s. 1–4 samt 14 bilder i: Hospodář, April, No. 4. 2009, USA, Texas

49 /2009

České šermířské vzpomínání ve Švédsku, s. 9-14 samt 23 bilder i: Hospodář, Nr. 6 June 2009, USA, Texas, ed. J. Vaculík

50 /2009

Americké rodokmenové vzpomínání ve Švédsku aneb poprvé v Americe! (28. 12. 2002 – 6. 1. 2003) Osm koncertů našich synů na setkání s americkými potomky švédských předků: s. 7 – 10, 14 bilder i: Hospodář, 10/2009, USA-Texas, , ed. J. Vaculík

51 /2009

Vánoční a Silvestrovské kanadské vzpomínání ve Švédsku aneb Za synem v kvartetu Biber Quartet hostujícím v Banff Centre of Arts (23. 12. 2005 – 2. 1. 2006), s. 7–10, 16 bilderi: Hospodář, 12/2009, USA, Texas, ed. Jan Vaculík

52 /2010

České badatelsko-kongresové vzpomínání ve Švédsku (od roku 1992 do roku 2009), s. 2 – 6, 22 bilderi: Hospodář 4/2010, USA, Texas, ed. Jan Vaculík

53 /2010

Jak jsme ve Švédsku sázeli lesy, s. 2 – 4, 11 bilder i: Hospodář, 6/2010, USA-Texas ed. Jan Vaculík

54 /2010

Setkání zahraničních Čechů ve vzpomínkách Blanky Karlsson, 8 s., 3 bilder i: webbsite av Radio Prag www.krajane.radio.net . Utdrag ur Bibl. 52/2010 som handlar om kongresser av utländska tjecker och kompletterat med sista konferensen Krajané a kultura, National museet i Prag, 6 – 8 sept. 2010

Kom ut i USA, Texas i: Hospodář, december 2010, USA-Texas, ed. J. Vaculík, på s. 2 – 3 under titeln “Vzpomínky na kongresy zahraničních Čechů v Praze v letech 1998 – 2010“

55 /2010

Propagace české kultury ve Švédsku, en föreläsning på kongressen av utländska tjecker i Prag 6-8 september 2010, 3 sidor i: www.zahranicnicesi.com

56 /2010/2011

České kulturní vzpomínání ve Švédsku (od roku 1989 do října 2010), Bibliografi 54 och 55  skrivna i en artikel inom ramen av en autobiografisk serie som publiceras i USA i: Hospodář, nr. 1/2011, s. 6 – 8, 11 bilder

Utan nummer – endast en kort artikel –

Konferens „Landsmän och Kultur“ (Krajané a kultura) Nationalmuseum i Prag, 6-8 september 2010, s. 11, 3 bilder  i:  Bulletinen svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen nr 4/2010

57 /2010

Komenský ve Švédsku, en föreläsning på internationella konferensen av Senaten av Tjeckiska republikens parlament den 15 november 2010 i Wallensteinska palatset i Prag. Konferensens tema: Jan Amos Comenius och hans arv i dagens Evropa. S. 31 – 38, bilderna finns på s. 53, 55-56 i kongressens antologi: Jan Amos Komenský jeho odkaz dnešku, Mezinárodní konference Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Senát Parlamentu České republiky, Praha 2011 

kom ut även i USA i: Hospodář 2/2011, USA-Texas, ed. Jan Vaculík, s. 4 – 8, 19 bilder

58 /2010/2011, 2012 forts….

Autobiografie, del I. – VII., hittils 581 sidor skrivna på tjeckiska, än så länge endast för arkivet, där de finns i: National Archives  i Prag, avd. 6. i: „Karlsson Blanka PhDr., Ph. D. nr. 1371“. Skrivandet fortsätter…

59 /2011

Šermířský „ismus“ v životě našich předků, I., s. 2 – 5, 9 bilder i: Hospodář 4/2011, USA-Texas, ed. Jan Vaculík

Šermířský „ismus“ =  „Šermismus“ v životě našich předků, II. i: Hospodář 5/2011, USA, Texas, ed. Jan Vaculík, s. 11 – 13, 13 bilder. Errata i: Hospodář 8/2011, s. 12

60 /2011

Praha v díle Jaroslava Seiferta

resumé av Bibl. nr. 22, samt en dikt Mozart i Prag på tjeckiska och svenska samt oljemålningar av Prag av Blanka Pragensis i: Hospodář 7/2011, USA, Texas, ed. Jan Vaculík, s. 6 – 7, 4 bilder Blanka Karlsson har läst texten och 6 dikter av Jaroslav Seifert både på tjeckiska och svenska i Radio Hortus i Prag den 23 maj 2011 – live på nätet i programmet Nonstop čtení, årg. 2011.

61 /2011

Hodin, Vaněk, Schieche and their Writings in Sweden during World War II (and after) in Previous Top-Secret Documents of Swedish Archives, SCHOLARS IN EXILE AND DICTATORSCHIPS OF THE 20TH CENTURY, International Conference, Prague, May 24-26, 2011

Antologin kom ut elektroniskt i:: www.science.usd.cas.cz/en/materials.html

Abstract på svenska på s. 12 i: Bulletinen nr. 3/2011, Information från Svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen STSF, Stockholm 2011

Abstrakt på tjeckiska i USA i slutet av Pokračování badatelsko-kongresových pamětí ve Švédsku (se nedan Bibl. 63.) i: Hospodář 10/2011, USA, Texas, ed. Jan Vaculík, s. 12 – 13, 12 bilder

62 /2011

Komenský, Smetana, Hodin, Vaněk, Karlsson – jejich cíle, zkušenosti a vlivy ve Švédsku Kongressen Migrace a česká společnost“, Senaten av Tjeckiska republikens Parlament, Prag 3 – 4 oktober 2011

Lämnad till tryckning, men p. g. a. för få bidrag till tryckning är det oklart om antologin kommer ut.

OBS! Hela texten kom dock ut i USA under titeln Pět českých osudů ve švédské cizině, aneb Komenský, Smetana, Hodin, Vaněk, Karlsson, jejich činnost, cíle, zkušenosti a vlivy ve Švédsku i: Hospodář 12/2011, USA, Texas, ed. Jan Vaculík, s. 1 – 4, 13 bilder

63 /2011

Pokračování badatelsko-kongresových pamětí (15. 11. 2010 – 26. 5. och 4. 10. 2011), i: Hospodář, 10/2011, USA, Texas, ed. Jan Vaculík, s. 12 – 13, 12 bilder

64 /2012

Druhé pokračování badatelsko-kongresových pamětí (Praha, Morava, Německo 4. – 15. října 2011) i: Hospodář 1/2012, USA, Texas, ed. Jan Vaculík, s. 9 – 12, 17 bilder

65 /2012

České filmové vzpomínání ve Švédsku, aneb Film „České kořeny ve Švédsku“, natáčení filmu (2009) a jeho cesta do světa (2010-2011), i: Hospodář 3/2012, USA, Texas, ed. Jan Vaculík, s. 5 – 8, 14 bilder

66 /2012

urval ur artikeln České hudební vzpomínání ve Švédsku (od 15. 10. 1984 do 22. 4. 2012) i: Hospodář 6/2012, USA, Texas, ed. Jan Vaculík, s. 8 – 11, 20 bilder

67 /2012

Sedm let badatelského života s Hospodářem. Blanka Karlsson na rozloučenou do posledního čísla Hospodáře v červnu 2012 i: Hospodář 6/2012, USA, Texas, ed. Jan Vaculík, s. 8. Den här titeln avslutar en hel del rad föregående artiklar 24 st. i  Hospodář,  eftersom tidskriften Hospodář, grundad 1890 av makarna Jan och Marie Rosický, kom ut med sitt sista nummer i juni 2012 och då slutar tidskriftens existens 1890-2012.

68 /2012

Pan řídící mi svítí na cestu… in: Věstník Společnosti Anny Pamrové, 55., Tišnov, juni 2012, Příloha nr. 1, s. 1-7, s. 6-7 Blanka Karlsson má krásné životní poslání

69 /2012

„Já jsem Švéd a také Čech“, 14 s., 12 bilder i: www.zahranicnicesi.com internationella konferensen av utländska tjecker „Landsmän och generationernas problem“ i Prag, 26 – 28 sept. 2012

70 /2013

Docent PhDr. Emil Schieche ve vzpomínkách pamětníků ve Švédsku, i en antologi utgiven av National Archives i Prag In memoriam PhDr. et Mgr. Vácslav Babička. S. 153-159 i: Paginae Historiae. Sborník Národního archivu 22/2, Národní archiv, Praha 2014

71 /2014

Historisk fäktning som konst och vetenskap, Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2014, 252 s., 105 bilder

72 /2014

Historický šerm jako umění a věda, Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2014, 256 s., 105 bilder

73 /2014

Jak si zachovat češtinu, en föreläsning vid konferensen av utländska tjecker i Prag, National museet 10 – 12 september 2014, 7 sidor i: www.zahranicnicesi.com

74 /2016

České folklorní vzpomínání ve Švédsku, Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2016, 192 s., 205 bilder

75 /2016

Tjeckiska folklorememoarer i Sverige, Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2016, 192 s., 205 bilder

76. /2016 – även E-BOOK (592 sidor)

Předkové a my. Díl I. – česká strana matky Olgy Popelkové, rozené Koutské, familjekrönika skriven endast för familjen och för arkiv, 447 sidor, 563 bild- och textbilagor. Díl II. – česká strana otce Zdeňka Popelky, 144 sidor, 186 bild- och textbilagor. Dodatky k Dílu I. 121 sidor, 99 bild- och text bilagor dokumentů. Díl II. – česká strana otce Zdeňka Popelky, 144 sidor, 186 bild- och textbilagor

77. /2016

Uchovávání identity v českých rodinách ve Švédsku, 20 sidor, 11 bilder  i: Kongressen av utländska Tjecker „Konference krajané a problém identity“, National museum, Praha 28. – 30. sept. 2016. Kom ut i: www.zahranicnicesi.com

78. /2016 – även E-BOOK (411 sidor)

Po stopách českých předků v České republice, Díl. I., Díl II., Přílohy. Opravy a doplňky ke knize Předkové a my, 344 sidor, 472 bild- och textbilagor (primära källor) Fristående bilagor till Del I. – maskinavskrifter av handskrivna arkivkällor samt kommentarer – celkem 40 stran samt Errata

Další doplňky a opravy k rodinným kronikám Bibl. 76./2016: dodatky z náchodského archivu – 2018, 33. sidor, 59 färgbilder a Bibl. 78/2016: 79./2017: dodatky z poděbradského archivu – 2018, 31 sidor, 53 färgbilder

79./2017 – även E-BOOKS – antal sidor: 124 + 73 + 161 + 176 + 93 + 78 + 115 + 82 + 166 + 54 + 105 + 137 + 66

My a další generace  I. díl (1949-1984). Autobiografisk fortsättning av boken ”Předkové a my” (Bibl. 76): První – Patnáctá část: Prvních 35 let života ve vlasti, tj. v Československu: dětství, mládí, studium, práce, svatba, manželství, mateřství, Norrköping 2017, 1.132 stran, 1.635 obrazových a textových příloh (primární prameny). Icke publicerad titel, skriven endast för arkivet och för familjen, utarbetad p. g. a. autobiografin Bibl. 58.  II. Díl od roku 1984: První část 1984 poslední rok v Praze, 1984  první rok ve Švédsku, 50 sidor, 101 bild- och textbilagor, Druhá část  – 1985 – narození druhého syna, 56 sidor, 86 bild- och textbilagor. III. část   under bearbetning………

Dodatky k Bibl. 76. a 79. – än så länge 65 stidor, 100 bild- och textbilagor.Under bearbetning……..

80./2017… även E-BOOK (I-IV. 486 sidor)

Obsah archivního souboru ”Karlsson Blanka, PhDr., PH. D., č. 1371”, který je součástí Národního archivního dědictví České republiky, uložen v Národním archivu v Praze. Jednotlivé přírůstky, děkovné dopisy, aktualizované listy aj. dokumenty. Díl I. – III. (od založení archivu 1999 a I. Přírůstku do XXI. Přírůstku v roce 2015). 379 sidor, 44 färgbilder 2000-2015. Norrköping 2017. Díl IV.(Od XXII. Přírůstku v roce 2015 XXIV. do XXV. Přírůstku v roce 2020) 106 sidor, 18 färgbilder

Skriften är skriven för Nationalarkivet i Prag och för familjens ättlingar, dvs. inte till tryckning

För Nationalarkivet i Prag samt för Norrköping stadsarkiv bearbetades följande titlar i samband med ytterligare arkivalier till båda arkiv

även E-BOOK (56 sidor) Korespondence a osobní setkání Blanky Karlsson s českými presidenty. Václav Havel (korespondence v letech 1998–2003). Václav Klaus (korespondence v letech 2003–2005). Miloš Zeman (korespondence v letech 2014–2019), 56 sidor och 8 färgfoto

även E-BOOK (56 sidor) Blanka Karlssons brevväxling med tjeckiska presidenter samt personliga möten: Václav Havel (brevväxling år 1998–2003), Václav Klaus (brevväxling 2003–2005), Miloš Zeman (brevväxling 2014–2019), 56 sidor och 8 färgfoto

även E-BOOK (70 sidor) Královský fond – Kungafonden 1991 a korespondence se švédskou královskou kanceláří 8.9.1991-20. 2. 2020, 70 sidor, 3 bilder

även E-BOOK (70 sidor) Kungafonden 1991 samt brevväxling 8.9.1991 – 20. 2. 2020, 70 sidor, 3 bilder

81./2017…. även E-BOOK (264 sidor)

Obsah archivního souboru ”Blanka Karlssons personarkiv nr.6708:1, Serie A” který je uložen ve švédském městském archivu v Norrköpingu – Norrköpings stadsarkiv. Jednotlivé přírůstky – jejich seznamy, dopisy, aj. dokumenty. Od založení archivu v roce 2007 do roku 2015. 194 s., 10 färgfoto, Norrköping 2017. Skriften är skriven för Nationalarkivet i Prag och för familjens ättlingar, dvs. inte till tryckning. Fortsättning från 2017–2022, 75 s., 13 bilder.

 Svensk översättning för Norrköpings stadsarkiv:

”Blanka Karlssons personarkiv nr.6708:1, Serie A”. Norrköpings stadsarkiv. Arkivets innehåll: enstaka försändelser, deras listor, följebrev och andra dokument. Kronologiskt från arkivets grundande 2007 till 2015. 192 sidor, 10 färgbilder. Fortsättning från 2017–2022, 75 s., 13 bilder

82./2018

Comenius och Finspongshandskriften. Samlade skrifter om Finspongshandskriften 1991-2017.  Komenský a Finspongský rukopis. Sebrané spisy o Finspongském rukopise 1991-2017, Limited Edition, Publikationsserie No. 6., Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2018, 756 s., 110 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

83./2018

Švédsko-Československý svaz v Norrköpingu 1934 – 1937, 16 s., 16 bilder. i: www.zahranicnicesi.com Kongressen av utländska tjecker, Prag-Nationalmuseum 27. – 28. september 2018.

84./2019

Samlade skrifter om Smetana i svenska arkiv 1988-2018 samt nya fakta 2019, Limited Edition, Publikationsserie No 7, Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2019, antal sidor 316, antal bilder: 146 bilder (personer och platser) plus bilder på arkivmaterial (brev, konsertprogram och liknande) utspridda i hela boken.

85./2019

Sebrané spisy o Smetanovi ve švédských archivech 1988-2018 a nová fakta 2019, Limited Edition, Publikationsserie No 8, Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2019, antal sidor 430, antal bilder 177  (personer och platser) plus bilder på arkivmaterial (brev, konsertprogram och liknande) utspridda i hela boken.

86./2021 E-BOOKS (antal sidor 123 + 100 + 90 + 72)

Sebrané výtvarné dílo 1967–2021: První – Čtvrtá část, e-books, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr 71., 73., 75., 77, Norrköping, 2022, 385 s., 425 foton foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

87./ 2021, 2022 – E-BOOKS

Sebrané spisy 1981 – 2021, Díl I. – XXXIII., Norrköping 2021, 3 101 s. 1 664 bilder – i sin helhet på arkivet [„Karlsson Blanka, PhDr., PH. D., nr. 1371“, personarkiv i avd. 6, National Archives  i Prag.  Arkivets storlek till 2. 6. 2021  bm – 10,19. Arkiv i Sverige i: „Blanka Karlssons personarkiv nr. 6708:1“, Norrköpings stadsarkiv. Arkivets storlek till 4. 11. 2019 – 1,5 hm],  men det börjar ges ut som e-bok med ISBN enligt följande:

Sebrané spisy 1981–2021, Díl I.: Bibliografie 1. – 10. v letech 1981–1993, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 9., Norrköping 2021, 158 s., 40 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten  

Sebrané spisy 1981–2021, Díl II. – III.:  Bibliografie 11. – 27. v letech 1993–1999, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 11., Norrköping 2021, 213 s., 25 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten  

Sebrané spisy 1981–2021, Díl IV.:  Bibliografie 28./2000, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 13., Norrköping 2021, 164 s., 4 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981-2021, Díl V.: Bibliografie č. 28. (pokr.) -Bibl. 33. 2000–2001, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv.15., Norrköping 2021, 165 s., 10 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981-2021, Díl VI.: Bibliografie č. 34. (43., 44.) – Bibl. 38. 2001–2003, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 17., Norrköping 2021,142 s., 18 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981-2021, Díl VII.: Bibliografie č. 28.(34.) – Bibl. 47.  2003 – 2006, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 19., Norrköping 2021, 123 s., 10 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981-2021, Díl VIII: 2006-2007-2008,  e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 21., Norrköping 2022,85 s., 3 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981-2021, Díl IX.: Bibliografie č. 48. – 52. / 2009–2010, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 23., Norrköping 2022, 164 s., 52 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981-2021, Díl X.: Bibliografie č. 53. – 59. / 2010–2011, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 25., Norrköping 2022, 151 s., 42 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XI. Bibliografie č. 59. – 64. / 2010–2012, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 27., Norrköping 2022, 146 s., 39 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XII. – XIII.: Bibliografie č. 65. – 70. / 2012–2013, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 29., Norrköping 2022, 188 s., 87 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XIV.: Bibliografie č. 71. – 72. / 2014, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 31., Norrköping 2022, 135 s., 9 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XV.: Bibliografie č. 71. – 72. (pokr.) / 2014, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 33., Norrköping 2022, 157 s., 81 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XVI.: Bibliografie č. 71. – 72. (pokr.), 73. / 2014-2015, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 35., Norrköping 2022, 107 s., 12 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XVII.: Bibliografie č. 74. / 2016, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Sv. 37., Norrköping 2022, 175 s., 209 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XVIII.: Bibliografie č. 76. / 2016, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Sv. 39., Norrköping 2022, 103 s., 73 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XIX.: Bibliografie č. 76. (pokr.), 77. / 2016, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Sv. 41., Norrköping 2022, 128 s., 56 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XX. – XXI.: Bibliografie č. 78. – 79. / 2016–2017, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Sv. 43., Norrköping 2022, 150 s., 71 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXII. – XXVI.: Bibliografie č. 80. – 81. / 2017, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Sv. 45., Norrköping 2022, 120 s., 39 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXVII.: Bibliografie č. 82. / 2018, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Sv. 47., Norrköping 2022, 191 s., 43 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXVIII.: Bibliografie č. 82.(pokr.)  / 2018, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Sv. 49., Norrköping 2022, 220 s., 9 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXIX.: Bibliografie č. 82.(forts.)  / 2018, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Sv.51., Norrköping 2022, 124 s., 22 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXX.: Bibliografie č. 82.(forts.)  / 2018, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Sv.53., Norrköping 2022, 151 s., 37 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXI.: Bibliografie č. 82.(forts.)  / 2018, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Sv.55., Norrköping 2022, 122 s., 43 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXII.: Bibliografie č. 82.(forts.), 83. / 2018, 2019, 2020, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Sv. 57., Norrköping 2022, 85 s., 58 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXIII.: Bibliografie č. 84. – 85. / 2019, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Sv. 59., Norrköping 2022,128 s., 20 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXIV.: Bibliografie č. 85.(pokr.) / 2019, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Sv. 61., Norrköping 2022, 144 s., 30 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXV.: Bibliografie č. 85.(pokr.) / 2019, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Sv. 63., Norrköping 2022, 134 s., 76 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXVI.: Bibliografie č. 85.(pokr.) / 2019, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Sv. 65., Norrköping 2022, 130 s., 32 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Del XXXVII.: Bibliografi nr. 84.-85., 89., 90., 91. / 2019, 2020, 2021, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Sv. 67., Norrköping 2022, 101 s., 33 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Sebrané spisy 1981–2021, Del XXXVIII.: Webové stránky, UNESCO, texty & fotografie, celkový obsah Dílů I. – XXXVIII., e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Sv. 69., Norrköping 2022, 95 s., 27 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

88. /2021, 2022 – E-BOOKS

Samlade skrifter 1981 – 2021, Del I. – XXXIII., Norrköping 2021, 2 383 s, 1 540 bilder – i sin helhet på arkivet, [„Karlsson Blanka, PhDr., PH. D., nr. 1371“, personarkiv i avd. 6, National Archives  i Prag.  Arkivets storlek till 2. 6. 2021  bm – 10,19. Arkiv i Sverige i: „Blanka Karlssons personarkiv nr. 6708:1“, Norrköpings stadsarkiv. Arkivets storlek till 4. 11. 2019 – 1,5 hm], men det börjar ges ut som e-bok med ISBN enligt följande:

Samlade skrifter 1981–2021, Del I.: Bibliografi nr. 1. – 10. 1981–1993, e-book i Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 10., Norrköping 2021, 184 s., 39 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten  

Samlade skrifter 1981–2021, Del II. – III.: Bibliografi nr. 11. – 27. 1993 – 1999, e-book i Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 12., Norrköping 2021, 185 s., 25 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del IV.: Bibliografi nr. 28./2000, e-book i Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 14., Norrköping 2021, 125 s., 4 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981-2021, Del V.: Bibliografi nr. 28. (forts.) – Bibl. 33. 2000-2001, , e-book i Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 16., Norrköping 2021, 84 s., 7 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981-2021, Del VI.: Bibliografi nr. 34. (43., 44.) – Bibl. 38. 2001-2003, e-book i Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 18., Norrköping 2021, 124 s., 18 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981-2021, Del VII.: Bibliografi nr. 28.(34.) – Bibl. 47. 2003 – 2006, e-book i  Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 20., Norrköping 2021, 140 s., 6 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981-2021, Del VIII.: 2006-2007-2008, e-book i  Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 22., Norrköping 2022, 85 s., 3 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981-2021, Del IX.: Bibliografi nr. 48. – 52. /2009-2010, e-book i  Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 24., Norrköping 2022, 85 s., 3 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981-2021, Del X.: Bibliografi nr. 52. – 59. /2010-2011, e-book i  Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 26., Norrköping 2022, 108 s., 43 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XI.: Bibliografi nr. 59. – 64. / 2010–2012, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 28., Norrköping 2022, 109 s., 40 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XII. – XIII.: Bibliografi nr. 65. – 70. / 2012–2013, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 30., Norrköping 2022, 102 s., 52 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XIV. Bibliografi nr. 71. – 72. / 2014, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 32., Norrköping 2022, 132 s., 9 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XV.: Bibliografi nr. 71. – 72.(forts.) / 2014, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 34.,Norrköping 2022, 154 s., 81 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XVI.: Bibliografi nr. 71. – 72.(forts.), 73. / 2014-2015, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 36.,Norrköping 2022, 92 s., 10 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XVII.: Bibliografi nr. 75. / 2016, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 38., Norrköping 2022, 174 s., 209 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XVIII.: Bibliografi nr. 76. / 2016, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 40.,Norrköping 2022, 32 s., 19 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XIX.: Bibliografi nr. 76.(forts.), 77. / 2016, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 42., Norrköping 2022, 48 s., 32 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XX. – XXI.: Bibliografi nr. 78. – 79. / 2016–2017, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 44., Norrköping 2022, 69 s., 68 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXII. – XXVI.: Bibliografi nr. 80. – 81. / 2017, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 46., Norrköping 2022, 60 s., 24 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXVII.: Bibliografi nr. 82. / 2018, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 48., Norrköping 2022, 101 s., 43 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXVIII.: Bibliografi nr. 82.(forts.) / 2018, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 50., Norrköping 2022, 219 s., 9 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXIX.: Bibliografi nr. 82.(forts.) / 2018, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 52., Norrköping 2022, 123 s., 22 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXX.: Bibliografi nr. 82.(forts.) / 2018, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 54., Norrköping 2022, 150 s., 37 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXI.: Bibliografi nr. 82.(forts.) / 2018, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 56., Norrköping 2022, 114 s., 33 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXII.: Bibliografi nr. 82.(forts.), 83. / 2018, 2019, 2020, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 58., Norrköping 2022, 69 s., 50 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXIII.: Bibliografi nr. 84. – 85. / 2019, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 60., Norrköping 2022, 117 s., 20 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXIV.: Bibliografi nr. 84.(forts.) / 2019, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 62., Norrköping 2022, 86 s., 20 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXV.: Bibliografi nr. 84.(forts.) / 2019, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 64., Norrköping 2022, 132 s., 71 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXVI.: Bibliografi nr. 84.(forts.) / 2019, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 66., Norrköping 2022, 81 s., 14 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXVII.: Bibliografi nr. 84.-85., 89., 90., 91. / 2021, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 68., Norrköping 2022, 54 s., 24 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXVIII.: www.fencingperformance.com/blankapragensis, www.fencingperformance.com, UNESCO, e-book, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 70., Norrköping 2022, 92 s., 27 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

89./2021

Jindřich Harapat – medailonek do poděbradské encyklopedie osudů  – 1 s., 1 bild. Fakta jako podklad pro napsání encyklopedického hesla….52 s., 29 bilder, 32 bilder på arkivmaterial.

i: e-book Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXVII.

90./2021

Odbojová skupina Čechů ve Švédsku v době 2. světové války, 7 stran, 2 obr. příl. Příspěvek  na konferenci ÚLOHA A MÍSTO ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ V BILATERÁLNÍCH VZTAZÍCH A AKTUÁLNÍ POTŘEBY ČESKÉ DIASPORY, Senát Parlamentu České republiky v Praze ve dnech 7. – 8. řjna 2021. skickad till: www.zahranicnicesi.com

i: e-book Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXVII.

91./2021

Válečná kořist na švédském zámku Skokloster, 8 stran, 5 obr. Skrivet på begäran av redaktion Zprávy Klubu přátel Pardubicka. Skickad till trycknig 20.9.2021, ska komma ut 2022.

i: e-book Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXVII.

92. svensk version av Bibl. 86. – E-BOOKS (antal sidor 125 + 101 + 93 + 72)

Samlade konstverk 1967-2022: Första – Fjärde delen, , e-books, edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 72., 74., 76., 78, Norrköping, 2022, 391 s., 425 foton samt övriga bilder som tillhör de skannade dokumenten

93./2016 – ….under bearbetning


94./2022 – E-BOOKS (antal sidor 134 + 102)
Sebraná poezie & próza 1964–1997, Díl I. a II., e-books,, Norrköping 2022, 235 stran, 16 obr.

*****

Arkivalier från alla verk finns på följande arkiv:

„Karlsson Blanka, PhDr., PH. D., nr. 1371“, personarkiv i avd. 6, National Archives  i Prag. Arkivets innehåll: arkivalier ur Blanka Karlssons liv och verk samt utforskade källor, t. ex. Comenius och Smetanas brev. Arkivets storlek till 2. 2. 2023  bm – 15,54.

Arkiv i Sverige i: „Blanka Karlssons personarkiv nr. 6708:1“, Norrköpings stadsarkiv. Arkivets storlek till 10. 10. 2022 – 2,10 hm