Bibliografie

PhDr. KARLSSON Blanka, PH. D., rozená Popelková – nar. 28. 5. 1949 v Praze

historička, filoložka, slavistka, bohemistka, komenioložka, editorka, výtvarnice a historická šermířka,

zakladatelka Vydavatelství Blanka Pragensis Förlag ve Švédsku [2006],

od r. 1984 žije a působí ve Švédsku

B I B L I O G R A F I E všech vydaných i nevydaných prací psaných od roku 1989

t i s k e m nebo na internetu:         2., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26.,  27.,  28.,  29.,  30.,  31.,  32.,  33.,  34.,  35.,  36.,  37.,  38., 39., 40.,  41., 42.,  43., 44., 45., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66.,67., 68., 69., 71., 72., 73., 74.,  75., 77., 82., 83., 84., 85., 90., 91.

v  t i s k u:

– 24., 89.                  

v  r u k o p i s e:

– č. 1 – folio
– 3. 4. 5. 6.  46. 58. 76. též E-BOOK. 78. též E-BOOK. 79. též E-BOOK. 80. též E-BOOK. 81. též E-BOOK. 94.

E-BOOKS: všechny tituly Bibliografie in:

– Bibl. 87.: Sebrané spisy 1981-2021, Díl I. – XXXVIII.: Bibl. 1. – 91., Norrköping 2022
– Bibl. 88.: Samlade skrifter 1981-2021, Del I. – XXXVIII.: Bibl. 1. – 91., Norrköping 2022
– Bibl. 86.: Sebrané výtvarné dílo 1967-2021, První – Čtvrtá část, Norrköping 2022
– Bibl. 92.: Samlade konstverk 1967-2021, Första – Fjärde delen, Norrköping 2022

1.  /1989       

Krigspropaganda och realpolitik i Sveriges föberedelser  för  ingrepp i trettioåriga kriget, Norrköping 1989, 138 stran (dále jen s.), 3 obr. př.. Vlastní švédský překlad české diplomové práce Válečná propaganda a reálná politika v přípravě švédského zásahu do třicetileté války, FF UK, Praha 1981 – obě jazykové verze jsou v Norrköpingské městské knihovně, švédská verze v soukromé knihovně Bernadottebibliotek švédského krále Carla XVI. Gustafa, v majetku cca. 20 švédských historiků a prorektora Uppsalské univerzity, který ji předal do knihovny.

[Mgr. promoce v Karolinu dne 2. 12. 1981]  

2. /1990, 1996   

Kommentarer till den tjeckiska historien, s. 389. – 395. in:  Historisk tidskrift 3/1990, – debatní článek o českém středověku, zejména o Univerzitě Karlově a o vládě Karla IV.; úryvek z článku vyšel později in:  Bulletinen, Information från svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen, Stockholm, 24/5 1996.

[První publikovaná práce BK ve Švédsku]

3.                  

En berättelse om Bedřich Smetana, 16 s. Vyprávění o Bedřichu Smetanovi, psáno pro švédské přátele v době, kdy švédská televize uvedla švédský film o Smetanovi FEDA. Text Vyprávění později zařazen do – viz Bibl. č. 4.  a 16.

[Začátek smetanovského bádání  BK ve Švédsku]

4.  /1990

Tjeckiska för nybörjare, en lärobok för vuxna, del I – V, Norrköping 1990, 233 s. Učebnice češtiny pro vzdělávání dospělých – pět samostatných dílů. Nevydaný rukopis zakoupen večerní školou kursů pro dospělé, Medborgarskolan, a použit též ve vlastní výuce v kursech Lidové univerzity při Stockholmské univerzitě. V obrazových přílohách knihy vlastní foto BK – mj. snímky Prahy z doby sametové revoluce.

5.  /1991

Språkundervisningens metodik och historia, Norrköping 1991, 56 s. Strojopis přednášky BK o metodice a dějinách vyučování cizích jazyků – slepen do brožury a rozdán učitelům Lidové univerzity (posluchačům přednášky) na jejich školení na ostrově Visingsö v roce 1991.

 6.  /1991       

 Språkundervisningens metodik och historia, Norrköping 1991, 162 s. Rukopis knihy pro vzdělávání dospělých o metodice a dějinách vyučování a studia cizích jazyků – použit ve vlastní výuce kursů češtiny, ruštiny, bulharštiny a v kursu latiny na univerzitě třetího věku Folkuniversitetet při Stockholmské univerzitě. V obrazových přílohách knihy vlastní foto BK a primární prameny ze švédských archivů.

[Začátek komeniologického bádání BK ve Švédsku]

7. /1992        

J. A. Komenský/Comenius i Finspongssamlingen, Norrköpings stadsbibliotek, Norrköping 1992, 20 s., 12 obr. př.. Vyšlo v edici série spisů z dějin města, vyd. Společnost Gamla /Starý/ Norrköping, viz  www.fgn.se

[První publikovaný výsledek komeniologického bádání ve Švédsku počínaje v roce 1991 udělením příspěvku 10.000,– švédských korun  na bádání o Komenském a Smetanovi od švédského krále Carla XVI. Gustafa (králem od r. 1973 – dosud) z královského fondu krále Gustava VI. Adolfa (králem 1950-1973)]

 8. /1992

Bilingvismus, čili dvojjazyčnost a výchova v rodině,  Olomouc 1992, 4 s. Výtisk přednášky BK na konferenci Comenius´92 v Praze a v Olomouci na sněmu Moravského svazu předškolní výchovy – viz též Bibl. č. 13., 14., 18., 32., 74.

 9. /1993

 J. A. Komenský/Comenius i Finspongssamlingen, Norrköpings stadsbibliotek, del II, Norrköping 1993, 28 s., 8 obr. př.,  viz www.fgn.se Druhý díl spisu (viz Bibl. č. 7.) tentokrát o nově objeveném rukopise Komenského v Norrköpingu, jemuž BK později dala název Finspongský rukopis, tj. – zpráva o nálezu Finspongského rukopisu a dvou dalších komenian bez udání autora poprvé tiskem! Výtisk spolu s kopiemi rukopisu zaslán švédskému králi jako dík za příspěvek z výše uvedeného královského fondu.  Zpráva o nálezu a jeho studie vyšly dále in: Bibl. č. 10., 12., 15., 17., 20., 24. a konečně edice  nálezu in: Bibl. č. 28., dále též in Bibl. 33., 34., 38., 42., 43., 44., 82.

[Udělení tří medailí Komenského: První od Pedagogického muzea J.A.K. v Praze, kterou obdržel též výše jmenovaný švédský král Carl XVI. Gustaf, druhá od českého státu, třetí od české expedice Via lucis – Po stopách Komenského v Evropě.]

10. /1993       

J. A. Komenský – Comenius i Sverige, s. 14. – 29. in: odborný pedagogický časopis Studier av den pedagogiska väven SPOV 18/19 1993. Článek o Komenském ve Švédsku a opět o výše jmenovaných objevech.

11. /1993       

Předškolní výchova ve Švédsku, Olomouc 1993, 14 s. Napsáno a vydáno na objednávku Moravského svazu předškolní výchovy. Obsahem brožury je stejnojmenná přednáška BK na sněmu svazu v r 1993.

12. /1993      

Jan Amos Komenský ve finspongských sbírkách norrköpingské městské knihovny, s. 68. – 74. in: Theologická revue 5/1993, náboženský dvouměsíčník Univerzity Karlovy. Poprvé česky tiskem o nálezu Finspongského rukopisu a dvou dalších komenian bez udání autora!

13. /1992, 1993

Bilingvismus a výchova v rodině – s. 135. – 138. a Biligualism and Education in the Family – s. 139. – 143. in: Comenius Heritage and Education of Man for the 21st Century, Papers of Section 4, Charles University, Comenius Institute of Education, Prague 1992. Výtisk přednášky na konferenci Comenius´ 92.

14. /1994 

Tvåspråkighet och uppfostran i en familj, s. 14. – 15. in: Bulletinen Information från svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen, Stockholm Januari/Februari 1994,  švédská verze Bibl. č. 8., 13., 18., 32.

[Anglické a švédské vydání této práce o dvojjazyčnosti vystaveno ve stockholmském Skansenu na vlastních výstavách českých a moravských lidových krojů BK a její rodiny v  rámci Českých dnů aj. folklorních akcí ve Švédsku, kde rodina – BK a synové – v nivnických krojích reprezentovala Českou republiku (v letech 1990-1997).]

15. /1992, 1998 

Die Finsponger Sammlungen in Norrköping, s. 244. – 261. in : Comenius als Theologe, Beiträge zur Internationalen wissenschaftlichen Konferenz ”Comenius Erbe und die Erziehung des Menschen für das 21. Jahrhundert” (Sektion VII) anlässlich des 400.Geburtstages von Jan Amos Comenius, Prag 23. – 27. Marz 1992, Herausgegeben.von J. B. Lášek und V. J. Dvořák, Prag 1998. Na konci příspěvku zpráva o výše uvedeném nálezu Finspongského rukopisu.

16. /1994, 2007 

Bedřich Smetana i Norrrköping och det Valentinska arkivet, 40 s., 20 obr. př., vyd. Společnost Gamla Norrköping 1994, viz www.fgn.se Na konci spisu od str. 40. poprvé tiskem tato Bibliografie, tj. č. 1. – 15.

Obálka spisu vyšla v r. 2007 v USA, Texas in: Hospodář CXVII/11, 2007       

17. /1994    

Kända och okända comeniana  i Finspongssamlingen, Norrköpings stadsbibliotek, – známá a neznámá komeniana ve finspongských sbírkách norrköpingské městské knihovny, s. 107. -113. in: Nordisk tidskrift för Bok- och biblioteksväsen, 2/1994 – severský knihovnický časopis.

18. /1995      

Esej o mateřštině (na konci školního roku), titulní strana in: Alternativa nova 10/1995, opavský měsíčník pro literaturu, umění, kritiku, historii.

19. /1995      

Finspongští De Geerové a Komenský , s. 70. – 72. in: Theologická revue 5/1995, Univerzita Karlova, Praha

20. /1996      

Nález rukopisu Europae lumina a komenian v Norrköpingu, (rukopis Europae lumina  = Finspongský rukopis), s. 550. – 560. in: Světová literárněvědná bohemistika, Historie a současný stav, I. II., Praha 1996, Ústav pro českou literaturu AV. Přednáška BK na Prvním světovém kongresu literárněvědné bohemistiky v Praze, červen 1995.

21. /1996      

Historik Emil Schieche ve Švédsku, s. 133. – 146. in: Přemysl Pitter – život – dílo – doba, Sborník referátů a diskusních příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ke 100. výročí narození Přemysla Pittra ve dnech 22. – 23. června 1995 na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Praha 1996.

[Udělení medaile Přemysla Pittra, kterou obdržela též paní Olga Havlová, chotˇ tehdejšího prezidenta Václava Havla.]         

22. /1997      

Prag i Jaroslav Seiferts verk (Praha v díle J. Seiferta), přednáška BK na XIV. sjezdu severských slavistů v Helsinkách 17. – 23. srpna 1997. Resumé přednášky bez paginace in: Fjortonde nordiska slavistmötet, Helsingfors,… Program och resuméer, Nordiska slavistforbundet, Finlands slavistkrets rf., Institutionen för slavistik och baltologi vid Helsingfors universitet, Helsingfors 1997

23. /1998      

Komenský a válečná kořist na švédském zámku Skokloster, I. část: ”Komenský”, s. 27. – 32. in: Theologická revue  Husitské theologické fakulty v Praze 2/1998, II. část: ”Válečná kořist” s. 91. – 95. in: Theologická revue Husitské theologické fakulty v Praze. 6/1998

24. /1998                            

ENCYCLOPAEDIA COMENIANA, zpracování hesel pro projekt encyklopedie:   Komenský a Švédsko, Louis De Geer st., Finspong, Finspongské sbírky, Finspongský rukopis, Grunewald, Göransson, Hall, Hodin, Kroksmark, Matthiae-Gothus, Menius, Norrköping,  Oxenstierna, Salomon, Schefferus, Schieche, Schroderus, Skokloster, Skytte, Stenkula, Stiernhielm, Stockholm, Örebro

 heslo Finspongské sbírky v Norrköpingu vyšlo na ukázku tiskem:  s. 14. – 15. in: Bulletin č. 11., UNIE COMENIUS, Praha březen 2000

[V této knize Encyclopaedia Comeniana, kterou vydává Unie Comenius v Praze, vyjde též heslo „Karlsson Blanka“  autorky PhDr. Jany Pasákové.]              

Poznámka dne 10. 11. 2022 – Encyklopedická hesla stále ještě nevyšla !! Dne 17. 1. 2020 (!) mě kontaktovali se žádostí o revizi všech hesel. Rozhodla jsem dodat jim pouze 9 hesel, a to Finspongské sbírky, Louis De Geer st., Karlsson Blanka, Mathiae, Menius, Oxenstierna, Skytte Bengt, Skytte Johan, Komenský a Švédsko.

25. /1998      

Historisk fäktning och fäktlära i Finspongssamlingen och på Skoklosters slott (Historický šerm a šermířská věda ve Finspongských sbírkách a na zámku Skokloster), Norrköping 1998, 52 s., 19 obr. př., viz www.fgn.se. Napsáno pro návštěvníky vystoupení historického šermu BK s vlastní skupinou v rámci Středověkého dne v městském muzeu v Norrköpingu.

[První publikovaný výsledek bádání o dějinách šermu po založení vlastní skupiny historického šermu v roce 1997 – viz www.fencingperformance.com ]

26. /1998, 2000, 2006        

– Dvojjazyčnost a výchova v rodině – Známý a neznámý Komenský ve Švédsku – Po stopách Bedřicha Smetany ve švédských archivech – Bohemika a válečná kořist v některých švédských knihovnách a  na zámcích ve Švédsku – Odboj jedné skupiny českých emigrantů proti Hitlerovi podle málo známých dokumentů ve stockholmském archivu – pět příspěvků do rokování Týdne zahraničních Čechů – 650 let Univerzity Karlovy, Praha 28. 6. – 4. 7. 1998 Z těchto pěti příspěvků do tisku sborníku konference vyšel čtvrtý, a to v červenci 2000:  Bohemika a válečná kořist v některých knihovnách a na zámcích ve Švédsku, s. 259. – 271. in: Češi za hranicemi na přelomu 20. – 21. století, sympozium o českém vystěhovalectví, exulanství a vztazích zahraničních Čechů k domovu 29. – 30. června 1998 – Týden zahraničních Čechů, 650 let Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova v Praze, nakl. Karolinum ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR v Praze 2000.

Ještě jednou tiskem v r. 2006 v USA, navíc s 8 obrazovými přílohami, které ve vydání r. 2000 nejsou: Bohemika a válečná kořist v některých knihovnách a na zámcích ve Švédsku s. 11. –13. in: Hospodář, ročník CXVI, číslo 5, květen 2006, vydává Jan Vaculík v Texasu.

27. /1999      

Tryckta skrifter 1989-1999. Curriculum vitae. Bibliografi utgiven till 50-års dagen den 28 maj 1999. Jubilejní spis vydaný Společností Gamla Norrköping ke dni 28. 5. 1999, tj. k padesátinám BK,  12 s., 14 obr. př., viz www.fgn.se .

[Poprvé tiskem vlastní olejomalby pod jménem Blanka Pragensis. Vlastní kresba vyšla poprvé tiskem již dříve in: viz Bibl. č. 16.]

28. /2000, 2006                  

Finspongský rukopis Jana Amose Komenského. JAN AMOS KOMENSKÝ De Rerum humanarum Emendatione CONSULTATIO CATHOLICA ad Genus Humanum Ante alios vero Ad Eruditos Europae. Dosud neznámý anonymní rukopis Komenského předmluvy Europae lumina a Dedikace třem královstvím nalezený ve švédském Norrköpingu s komentářem a poznámkami vydává Blanka Karlsson, Edice Pontes Pragenses, sv. 12, vyd. Centrum pro náboženský a kulturní dialog při Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nakl. Luboš Marek Brno 2000, 93 s., 9 obr. př..

[Kniha byla osobně předána švédskému králi dne 27. dubna 2000 na zámku Skokloster ve Švédsku a současně zaslaná prezidentovi České republiky Václavovi Havlovi spolu s kopií děkovného dopisu od švédského krále. V roce 2003 kniha osobně předána vládním představitelům na kongrese Týden zahraničních Čechů 28. 9. – 4. 10. 2003 v Praze a dne 2. 12. 2003 prezidentovi České republiky Václavovi Klausovi na recepci velvyslanectví České republiky ve Stockholmu.]

– ještě jednou tiskem v krajanském tisku v USA – části knihy – s. 14. – 16. in:  Hospodář, č. 10., Texas, říjen 2006 a s. 2. – 5. in: Hospodář č. 11., Texas, listopad 2006

[Tato kniha, jakožto první edice Finspongského rukopisu, dovršila řadu předchozích výše uvedených díčích studií tohoto komeniologického nálezu: viz Bibl. 9., 10., 12., 15., 17., 20., 24.]

29. /2000      

Komenský na švédském zámku Skokloster, s. 87. – 98. in: Česká literatura na konci tisíciletí. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 3. – 8. července 2000, AV
ČR, 2001

30. /2000      

Komenský, Hodin, Vaněk a neznámé dokumenty ve stockholmských archivech, s. 45. – 50. in: Bulletin č. 12. vyd. Unie Comenius. Mimořádné číslo, září 2000, sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Dagmar Čapkové, Dr. Sc., dr. h. c..

 31. /2000, 2006, 2007        

Po stopách Bedřicha Smetany ve švédských archivech I. část , s. 79. – 109. in: ČAS v roce 2005, Ročenka České archivní společnosti, Praha 2006, II. část , s. 81. – 117. in: ČAS v roce 2006, Ročenka České archivní společnosti, Praha 2007

32. /2000, 2005                  

Dvojjazyčnost a výchova v rodině, s. 125. – 128. in: Emigrace a exil jako způsob života, II. sympozium O českém vystěhovalectví, exulanství a vztazích zahraničních Čechů k domovu, ed. S. Brouček, K. Hrubý, A. Měštˇan, Praha 2001. Sborník Konference zahraničních Čechů ve dnech 1. – 5. 10. 2000.

Ještě jednou tiskem v r. 2005 v USA, navíc se 3 obrazovými přílohami: Dvojjazyčnost a výchova v rodině s. 1. – 3. in: Hospodář, ročník CXV, číslo 12, prosinec 2005, vydává Jan Vaculík v Texasu. V textu též tiskem výše jmenované tři snímky: BK a synové v nivnických krojích na folklorním festivalu ve stockholmském Skansenu, kde uspořádali vlastní výstavu – viz. komentáře k Bibl. 14.

33. /2000, 2001                 

Finspongský rukopis a skoklosterská komeniana, s.  93. – 107. in: DE RERUM HUMANARUM EMENDATIONE CONSULTATIO CATHOLICA A ODKAZ J. A. KOMENSKÉHO PRE TRETIE TISICROCIE, Bratislava 13. – 14. 11. 20000 sborník mezinárodní komeniologické konference, Univerzita Komenského, Bratislava 2001

34. /2001, 2005

Komenský a jeho dílo ve Švédsku 1630-2000, diss, Pedagogická fakulta UK v Praze, Norrköping, Praha, 2001. 360 s., 86 obr. a text. př..

[Obhajoba dne 3. 12. 2001 v Praze a dvě promoce v Karolinu: PH. D. dne 24. 5. 2002 a PhDr. dne 31. 5. 2002. Čerstvá disertační práce byla věnována prezidentovi České republiky Václavovi Havlovi.]

Tato disertační práce vyšla tiskem ve Švédsku v roce 2005 v malém nákladu, prakticky pouze pro knihovny, a to zároveň se švédskou (Bibl. č. 43.) a německou (Bibl. č. 44.) verzí: Komenský a jeho dílo ve Švédsku 1630-2000, Norrköping, 2005, 376 s., 87 obr. př., vyd. Gamla Norrköping, viz www.fgn.se  

[Kniha zaslána prezidentovi České republiky Václavovi Klausovi jakožto dárek vlasti ke dni 28. 10. 2005. Pan prezident předal knihu do knihovny na Pražském hradě, „aby si ji mohlo přečíst více lidí“. Česká verze knihy se dále nachází v Královské knihovně ve Stockholmu, v Národní knihovně České republiky a v malé řadě dalších větších knihoven České republiky a na Slovensku.]

35. /2002      

Historik Emil Schieche ve Švédsku, s. 25. – 36. in: Archiváři ve XX. století, Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 18. – 19. září 2001 v Jindřichově Hradci, Státní okresní archiv Jindřichův Hradec, 2002.

36. /2003, 2007                  

Po stopách známých i neznámých Čechů ve švédských archivech, čili Osudy jedné skupiny českých emigrantů v původně přísně  tajných dokumentech stockholmského archivu Stadsarkivet, s. 74. – 80. in: ČAS v roce 2002, Ročenka  České archivní společnosti, Praha 2003

Ještě jednou tiskem v USA v Hospodáři v dubnu 2007 – navíc s obr. přílohami, které ve vydání v Praze 2003 nejsou.

37. /2003     

Louis De Geer starší ve Švédsku, s. 73. – 76. in: Genealogické a heraldické informace 2002, Brno 2003. !!! Redakce změnila název článku na titul ”Rod Luise De Geera staršího, švédského přítele Komenského”. Stalo se tak bez vědomí a souhlasu autorky!!! Errata vyšla tiskem v dalším vydání časopisu v r. 2004.

tato Bibliografie do č. 37 – s. 90. – 93. in: stejné vydání výše uvedeného časopisu Genealogické a heraldické informace 2002, Brno 2003, též zde Errata tiskem v čísle v  r. 2004.

38. /2003

Jan Amos Comenius och hans verk i Sverige l630-2000 (Komenský a jeho dílo ve Švédsku 1630-2000), abstract plus rukopis příspěvku (10 stran) na konferenci Pedagogikhistorisk forskning. 2:a nordiska konferensen 25-27 sept. Stockholm, Session 5. Abstract s. 18. – 19. in:  Pedagogikhistorisk forskning. Perspektiv, metoder, förhållningssätt. 2:a nordiska konferensen 25 – 27 september 2003, Lärarhögskolan, Stockholm, 2003. Abstract  též na internetu – www.lhs.se/lhskonferens/pedhist03

[Účast na této konferenci na požádání švédských badatelů v oboru pedagogiky, kteří projevili zájem o výsledky disertační práce BK a o její přeložení do švédštiny, nebot´ v této době ještě švédská verze knihy  neexistovala.]

39. /2003

Bedřich Smetana (1824-1884) i Sverige (1856-1861/62), text napsaný na požádání velvyslanectví České republiky ve Stockholmu v rámci Měsíce české kultury v Královské knihovně Kungliga biblioteket ve Stockholmu 9. – 30. 10. 2003. Zvláštní výtisk pro návštěvníky koncertu Ensemble Martinů dne 30. 10. 2003 tamtéž. 

Obálka spisu vyšla v r. 2007 v USA, Texas in: Hospodář CXVII/11, 2007    

40. /2003, 2007

Po stopách známých a neznámých Čechů ve švédských archivech – Bedřich Smetana, s. 313. – 320. in: Týden zahraničních Čechů. Exil sám o sobě, III. Setkání nad českým vystěhovalectvím a vztahy zahraničních Čechů k domovu 28. září – 4. října 2003, editoři Stanislav Brouček, Oldřich Černý, Ivan Dubovický, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2006    

Tiskem též v USA, Texas, r. 2007 in: Hospodář CXVII/11, 2007 včetně 5 obr., které ve vydání 2003 nejsou.  

41. /2004      

Bohemika, komeniana och krigsbyte – det tjeckiska kulturarvet i Sverige (Bohemika, komeniana a válečná kořist – české kulturní dědictví ve Švédsku). Abstract bez paginace in: 16:e Nordiska slavistmötet, Uppsala 16-22 augusti 2004: Föredragsresuméer. Příspěvek na kongres 16. setkání severských slavistů. 

42. /2005      

Recepce a filiace Komenského díla ve švédské literatuře a kultuře (včetně švédských překladů jeho děl) od r. 1630 do r. 2000, příspěvek na III. kongres světové literárněvědné bohemistiky 28. 6. – 3. 7. 2005 v Praze, www.ucl.cas.cz/kongres . S. 133. – 140. in: Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků na III. kongres…Svazek 1, ed. S. Fedrová, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2006

 [Pouze několik dnů před zahájením výše uvedeného kongresu vyšla česká verze knihy – Bibl. č. 34., takže tuto čerstvou publikaci BK slavnostně věnovala osobně na kongrese knihovně Akademie věd České republiky]

43. /2005      

švédský překlad Bibl. 34:”Comenius och hans verk i Sverige 1630-2000”, vyd. Společnost Gamla Norrköping, Norrköping 2005, 376 s., 87 obr. př., viz www.fgn.se  Vlastní překlad BK z češtiny do švédštiny,  tiskem současně s Bibl. č. 34. a 44.

 [Kniha zaslána švédskému králi a královně  – Carl XVI. Gustaf a Silvia –  pro královu soukromou  knihovnu Bernadottebibliotek. Kniha se dále nachází v Královské knihovně ve Stockholmu, v Městském archivu a v Městské knihovně v Norrköpingu, dále v šesti univerzitních knihovnách Švédska, neboť i tento exemplář vyšel v malém nákladu pro knihovny, nikoliv na prodej. Tato švédská verze je i v Praze v Národní knihovně v Klementinu a v Uherském Brodě v Muzeu Jana Amose Komenského.]

44. /2005 /2008     

německý překlad Bibl. 34.:Comenius und sein Werk in Schweden 1630-2000”, vyd. Společnost Gamla Norrköping, Norrköping 2005, 376 s., 87 obr. př., viz www.fgn.se  ze švédštiny do němčiny přeložil Gottfried Grunewald, tiskem současně s Bibl. č. 34. a 44.

[Kniha zaslána švédskému králi a královně – Carl XVI. Gustaf a Silvia – pro královu soukromou knihovnu Bernadottebibliotek. Kniha se dále nachází v Královské knihovně ve Stockholmu.  V hlavních zahraničních knihovnách je kniha v Holandsku, Německu a Rakousku. Tato německá verze je  též v Národní knihovně v Praze v Klementinu, v  Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a na Univerzitě v Harvardu, USA.]

Kniha vyšla znovu v roce 2008  vyd. Blanka Pragensis Förlag s novým číslem ISBN.

45. /2005     

Svenska översättningar av Comenius verk från hans livstid fram till våra dagar, příspěvek na mezinárodní kongres J.A.Comenius and His Educational Legacy, International Comeniological Workschop 2. – 3. června 2005 ve Finsku – University of  Jyväskylä –

– Nevyšel žádný sborník konference, ale abstract je na internetu na webových stránkách University of Jyväskylä –

[Účast na této konferenci na základě zájmu finských komeniologů o výsledky disertační práce. Právě k datu začátku finské konference vyšla švédská verze knihy – Bibl. 43., takže tuto čerstvou publikaci BK slavnostně věnovala osobně na kongrese univerzitní knihovně University of  Jyväskylä.]

Tato Bibliografie do č. 45. vyšla tiskem na konci knih Bibl.  č. 34., 43. a 44.

 46. /2006

Zpráva o nově založeném Vydavatelství Blanka Pragensis ve Švédsku – příspěvek na Sympoziu Media a zahraniční Češi dne 20. 9. 2006 v rámci Týdne zahraničních Čechů v Praze ve dnech 17. – 22. 9. 2006. V textu příspěvku – tato Bibliografie do č. 47.-odevzdáno do tisku do 15. 11. 2006 – ale později se ukázalo, že žádný sborník nevyjde na základě malého počtu odevzdaných příspěvků.

47. /2006

Comenius och den berömda skolordningen i Sverige 1649 – příspěvek na mezinárodní pedagogické konferenci ve Stockholmu 28. – 29. 9. 2006 – stejná konference jako viz Bibl. 38. Abstract s. 11. in: Pedagogik – historisk forskning – kultur, makt och utbildning, 3:e nordiska konferensen 28 – 29 sept. 2006. Abstract též na internetu www.lhs.se/lhskonferens/pedhist06 

48. /2009

České folklorní vzpomínání ve Švédsku, s. 1. – 4. vč. 14 obr. in: Hospodář, duben čís. 4. 2009, USA, Texas 

49. /2009

České šermířské vzpomínání ve Švédsku, s. 9. – 14. vč. 23 obr. in: Hospodář, No 6, June 2009, 2nd part, USA, Texas

50. /2009

Americké rodokmenové vzpomínání ve Švédsku aneb poprvé v Americe! (28. 12. 2002 – 6. 1. 2003) Osm koncertů našich synů na setkání s americkými potomky švédských předků s. 7. – 10., 14 obr. in: Hospodář, 10/2009, vyd. J. Vaculík, USA-Texas, 

51. /2009

Vánoční a Silvestrovské kanadské vzpomínání ve Švédsku aneb Za synem v kvartetu Biber Quartet hostujícím v Banff Centre of Arts (23. 12. 2005 – 2. 1. 2006) s. 7. – 10., 16 obr. in: Hospodář, 12/2009, USA, Texas, vyd. Jan Vaculík,

52. /2010

České badatelsko-kongresové vzpomínání ve Švédsku (od roku 1992 do roku 2009) s. 2. – 6., 22 obr. in: Hospodář 4/2010, USA, Texas, vyd. Jan Vaculík

53. /2010

Jak jsme ve Švédsku sázeli lesy, s. 2. – 4., 11 obr. in: Hospodář, 6/2010, USA, Texas, vyd. Jan Vaculík

54. /2010

Setkání zahraničních Čechů ve vzpomínkách Blanky Karlsson, 8 s., 3 snímky in: webové stránky Radia Praha www.krajane.radio.net. (Výňatky z textu Bibl. 52/2010 týkající se kongresů zahraničních Čechů a doplněné o poslední kongres Krajané a kultura, Národní muzeum v Praze, 6. – 8. září 2010)

Vyšlo tiskem v USA, Texasu in: Hospodář, prosinec 2010, na s. 2. – 3. pod titulem “Vzpomínky na kongresy zahraničních Čechů v Praze v letech 1998 – 2010“

55. /2010

Propagace české kultury ve Švédsku, příspěvek na kongrese zahraničních Čechů Krajané a kultura v Praze, Národní muzeum, 6. – 8. 9. 2010. 3 strany in: www.zahranicnicesi.com

56. /2010/2011

České kulturní vzpomínání ve Švédsku (od roku 1989 do října 2010), obsah Bibliografie 54. a 55. sepsán dohromady v rámci serie autobiografického vzpomínání, s. 6. – 8., 11 obr. In: USA-Texas in: Hospodář nr. 1/2011

Bez čísla – jen krátký článek

Konferens „Landsmän och Kultur“ (Krajané a kultura) Nationalmuseum i Prag, 6-8 september 2010, s. 11., 3 obr. in:  Bulletinen svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen nr 4/2010

57. /2010/2011

Komenský ve Švédsku, příspěvek na mezinárodní konferenci Senátu parlamentu České republiky na téma Jan Amos Komenský – jeho odkaz dnešní Evropě, dne 15. listopadu 2010 ve Valdštejnském paláci v Praze. Tiskem v Praze: s. 31. – 38., obr. příl. na s. 53., 55.-56. in: sborník Jan Amos Komenský jeho odkaz dnešku, Mezinárodní konference Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Senát Parlamentu České republiky, Praha 2011 

Tiskem též v USA: s. 4. – 8., 19 obr. in: Hospodář 2/2011, USA-Texas, vyd. Jan Vaculík

 58. /2010/2011, 2012 pokr…

Autobiografie, část I.. – VII., dosud 581 stran – psáno prozatím pouze pro archiv, odevzdáno v únoru 2012 v dalším přírůstku do Národního archivu v Praze – Archivní soubor „Karlsson Blanka PhDr., Ph. D. – č. 1371“ v 6. odd. Národního archivního dědictví České republiky. Psaní Autobiografie pokračuje dál…viz. Bibl. 79.

59. /2011

Šermířský „ismus“ v životě našich předků, část I. s. 2. – 5., 9 obr. in: Hospodář 4/2011, USA-Texas, vyd. Jan Vaculík

Šermířský „ismus“ =  „Šermismus“ v životě našich předků, část II. – V tisku in: Hospodář 5/2011, USA, Texas, vyd. Jan Vaculík, na s. 11. – 13., 13 obr.. Errata (omylem záměna dvou textů pod obr. )  vyšla in Hospodář 8/2011, s. 12.

60. /2011

Praha v díle Jaroslava Seiferta článek, který obsahuje resumé Bibliografie č. 22., báseň J. Seiferta Mozart v Praze česky i švédsky a olejomalby Prahy od Blanky Pragensis in: Hospodář 7/2011, USA, Texas, vyd. Jan Vaculík, s. 6. – 7., 4 obr. 

Přečteno autorkou v Radiu Hortus v Praze dne 23. 5. 2011 v přímém filmovém přenosu na internetu v rámci Nonstop čtení, ročník 2011. Přečteno ještě celkem 6 básní Jaroslava Seiferta česky i švédsky.

61. /2011

Hodin, Vaněk, Schieche and their Writings in Sweden during World War II (and after) in Previous Top-Secret Documents of Swedish Archives.

Příspěvek na konferenci Akademie věd, oddělení současných dějin: SCHOLARS IN EXILE AND DICTATORSCHIPS OF THE 20TH CENTURY, International Conference, Prague, May 24-26, 2011

Vyšlo ve sborníku konference  elektronicky in: www.science.usd.cas.cz/en/materials.html

Abstract vyšel tiskem švédsky na s. 12.  in: Bulletinen nr 3/2011, Information från Svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen STSF, Stockholm 2011

Abstrakt vyšel tiskem též v USA na konci článku Pokračování badatelsko-kongresových pamětí ve Švédsku (viz zde níže Bibl. 63.) in: Hospodář 10/2011, USA, Texas, vyd. Jan Vaculík, s. 12. – 13., 12 obr.

 62. /2011

Komenský, Smetana, Hodin, Vaněk, Karlsson – jejich cíle, zkušenosti a vlivy ve Švédsku Příspěvek na konferenci Migrace a česká společnost“, Senátu Parlamentu ČR, v Praze ve dnech 3. – 4. října 2011. Odevzdáno do tisku sborníku konference, ale je nejisté zdali sborník vyjde pro malý počet  příspěvků předaných do tisku.

Celý text vyšel tiskem v USA pod titulem Pět českých osudů ve švédské cizině, aneb Komenský, Smetana, Hodin, Vaněk, Karlsson, jejich činnost, cíle, zkušenosti a vlivy ve Švédsku in: Hospodář 12/2011, USA, Texas, vyd. Jan Vaculík, s. 1. – 4., 13 obr.

63. /2011

Pokračování badatelsko-kongresových pamětí (15. 11. 2010 – 26. 5. a 4. 10. 2011), in: Hospodář, 10/2011, USA, Texas, vyd. Jan Vaculík, s. 12. – 13., 12 obr.

64. /2012

Druhé pokračování badatelsko-kongresových pamětí (Praha, Morava, Německo 4. – 15. října 2011) in: Hospodář 1/2012, USA, Texas, vyd. Jan Vaculík, s. 9. – 12., 17 obr.

65. /2012

České filmové vzpomínání ve Švédsku, aneb Film „České kořeny ve Švédsku“, natáčení filmu (2009) a jeho cesta do světa (2010-2011), in: Hospodář 3/2012, USA, Texas, vyd. Jan Vaculík, s. 5. – 8., 14 obr.

66. /2012

Úryvky z článku České hudební vzpomínání ve Švédsku (od 15. 10. 1984 do 22. 4. 2012) in: Hospodář 6/2012, USA, Texas, vyd. Jan Vaculík, s. 8. – 11., 20 obr.

67. /2012

Sedm let badatelského života s Hospodářem. Blanka Karlsson na rozloučenou do posledního čísla Hospodáře v červnu 2012 in: Hospodář 6/2012, USA, Texas, vyd. Jan Vaculík, s. 8. Tento titul uzavírá celou řadu předešlých 24 článků v Hospodáři, neboť časopis Hospodář, založený  v roce 1890  manžely Janem a Marií Rosickými, vydal v červnu 2012 toto své poslední číslo a tím končí jeho existence (1890-2012), která ovšem zůstává zachována v archivech.

68. /2012

Pan řídící mi svítí na cestu… in: Věstník Společnosti Anny Pamrové, 55., Tišnov, červen 2012, Příloha č. 1., s. 1.-7., s. 6.-7. Medailonek autorky se snímkem Blanka Karlsson má krásné životní poslání

69. /2012

„Já jsem Švéd a také Čech“, 14 s., 12 obr.

 in: www.zahranicnicesi.comna konferenci zahraničních Čechů „Krajané a problém generací“ v Praze, 26. – 28. září 2012

70. /2013

Docent PhDr. Emil Schieche ve vzpomínkách pamětníků ve Švédsku, Příspěvek do sborníku Národního archivu v Praze In memoriam PhDr. Mgr. Vácslava Babičky: s. 153. – 159. in: Paginae Historiae. Sborník Národního archivu 22/2 In Memoriam PhDr. et Mgr. Vácslava Babičky, Národní archiv Praha 2014

71. /2014

Historisk fäktning som konst och vetenskap, vyd. Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2014, 252 stran, 105 obr. př.

72. /2014

Historický šerm jako umění a věda, vyd. Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2014, 256 stran, 105 obr. př.

73. /2014

Jak si zachovat češtinu, příspěvek na konferenci zahraničních Čechů „Krajané a čeština“, Praha, Národní muzeum 10. – 12. září 2014. 7 stran in: www.zahranicnicesi.com

74. /2016

České folklorní vzpomínání ve Švédskuvyd.Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2016, 192 stran, 205 obr.

75. /2016

Tjeckiska folklorememoarer i Sverige, vyd.Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2016, 192 stran, 205 obr.

76. /2016 – zpracováno jako E-BOOK (592 stran), kromě toho, že je též in. Bibl. 87. a 88.

Předkové a my. Díl I. – česká strana matky Olgy Popelkové, rozené Koutské, rodinná kronika, psaná pouze pro archiv a pro rodinu, 447 stran, 563 obrazových a textových příloh, Dodatky k Dílu I. celkem 121 stran, 99 obr. včetně textových naskenovaných dokumentů. Díl II. – česká strana otce Zdeňka Popelky, 144 stran, 186 obr. a textových příloh

77. /2016

Uchovávání identity v českých rodinách ve Švédsku, 20 stran, 11 obr., příspěvek na kongrese zahraničních Čechů „Konference krajané a problém identity“, Národní muzeum, Praha 28. – 30. září 2016. Zasláno na webové stránky www.zahranicnicesi.com

78. /2016 – zpracováno jako E-BOOK (411 stran), kromě toho, že je též in. Bibl. 87. a 88.

Po stopách českých předků v České republice, Díl. I., Díl II., Přílohy. Opravy a doplňky ke knize Předkové a my, celkem 344 str., 472 obr. a text. Příloh. Volné přílohy k Dílu I. – opisy archivních pramenů a komentáře k nim – celkem 40 stran a Errata

Další doplňky a opravy k rodinným kronikám Bibl. 76./2016: dodatky z náchodského archivu – 2018, 33. stran, 59 barevných fotografií a Bibl. 78/2016: 79./2017: dodatky z poděbradského archivu – 2018, 31 stran, 53 barevných fotografií

79/2016… zpracováno jako E-BOOKS – počet stran: 124 + 73 + 161 + 176 + 93 + 78 + 115 + 82 + 166 + 54 + 105 + 137 + 66 kromě toho, že je též in. Bibl. 87. a 88.

My a další generace  I. díl (1949-1984). Autobiografické pokračování rodinné kroniky ”Předkové a my” (Bibl. 76.): První – Patnáctá část: Prvních 35 let života ve vlasti, tj. v Československu: dětství, mládí, studium, práce, svatba, manželství, mateřství, Norrköping 2017, 1.132 stran, 1.635 obrazových a textových příloh (primární prameny). Záměrně nevydaný rukopis, zpracovaný základě Bibl. 58. Tento rukopis je –  stejně jako Bibl. 76. a 78. – psaný pouze rodinu a pro Národní archiv, nikoliv do tisku – zatím.  II. Díl od roku 1984: První část 1984 poslední rok v Praze, 1984  první rok ve Švédsku, 50 stran, 101 obr. a textových příloh, Druhá část  – 1985 – narození druhého syna, 56 stran, 86 obr. a textových příloh.

Pokračování Bibl. 79.: I. – VII. díl od roku 1986 do r. 2011, ke dni 7. 3. 2021 celkem 527 stran…práce pokračuje….

Dodatky k Bibl. 76. a 79. – zatím 65 stran, 100 obr. a textových příloh. Neustále se doplňují….

80./2017… zpracováno jako E-BOOK (I.-IV.díl 486 stran), kromě toho, že je též in. Bibl. 87. a 88.

Obsah archivního souboru ”Karlsson Blanka, PhDr., PH. D., č. 1371”, který je součástí Národního archivního dědictví České republiky, uložen v Národním archivu v Praze. Jednotlivé přírůstky, děkovné dopisy, aktualizované listy aj. dokumenty. Díl I. – III. (od založení archivu 1999 a I. Přírůstku do XXI. Přírůstku v roce 2015). 379 stran, 44 barevných fotografií z let 2000-2015. Norrköping 2017. Díl IV. (Od XXII. Přírůstku v roce 2015 do XXV. Přírůstku v roce 2020), 104 strany, 18 barevných snímků, Díl V. dosud se zpracovává od roku 2021 do roku 2022.

Rukopis psaný pro interní potřeby Národního  archivu a pro rodinu (potomky), nikoliv do tisku.

Pro Národní archiv v Praze a pro  Městský archiv v Norrköpingu zpracovány následující tituly předané s přírůstky do archivu

též zpracováno jako E-BOOK ( 56 stran), kromě toho, že je též in. Bibl. 87. a 88. Korespondence a osobní setkání Blanky Karlsson s českými presidenty. Václav Havel (korespondence v letech 1998–2003). Václav Klaus (korespondence v letech 2003–2005). Miloš Zeman (korespondence v letech 2014–2019), 56 stran a 8 barevných fotografií.

též zpracováno jako E-BOOK (56 stran), kromě toho, že je též in. Bibl. 87. a 88. Švédská verze: Blanka Karlssons brevväxling med tjeckiska presidenter samt personliga möten: Václav Havel (brevväxling år 1998–2003), Václav Klaus (brevväxling 2003–2005), Miloš Zeman (brevväxling 2014-2019), 56 sidor, 8 bilder

též zpracováno jako E-BOOK (70 stran), kromě toho, že je též in. Bibl. 87. a 88. Královský fond – Kungafonden 1991 a korespondence se švédskou královskou kanceláří 8.9.1991-20.2. 2020, 70 stran, 3. obr.

též zpracováno jako E-BOOK (70 stran), kromě toho, že je též in. Bibl. 87. a 88. Švédská verze: Kungafonden 1991 samt brevväxling 8.9.1991 – 20. 2. 2020 (i kronologisk ordning), 70 sidor, 3 bilder

81./2017 – též zpracováno jako E-BOOK (264 stran) ), kromě toho, že je též in. Bibl. 87. a 88.

Obsah archivního souboru ”Blanka Karlssons personarkiv nr.6708:1, Serie A” který je uložen ve švédském městském archivu v Norrköpingu – Norrköpings stadsarkiv. Jednotlivé přírůstky – jejich seznamy, dopisy, aj. dokumenty. Od založení archivu v roce 2007–do roku 2015, celkem 194 stran, 10 fotografií. Rukopis psaný pro interní potřeby Národního archivu a pro rodinu (potomky), nikoliv do tisku. Pokračování 2017-2022, 75 stran, 13 obr. Švédský překlad pořízen pro městský archiv v Norrköpingu:


”Blanka Karlssons personarkiv nr.6708:1, Serie A”. Norrköpings stadsarkiv. Arkivets innehåll: enstaka försändelser, deras listor, följebrev och andra dokument. Kronologiskt från arkivets grundande 2007 till 2015. 192 sidor, 10 färgbilder. Fortsättning från 2017–2022, 75 s., 13 bilder

82./2018

Comenius och Finspongshandskriften. Samlade skrifter om Finspongshandskriften 1991-2017.  Komenský a Finspongský rukopis. Sebrané spisy o Finspongském rukopise 1991-2017, Limited Edition, Svazek  6.,  Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2018, 756 s., 110 fotografií a další obr. přílohy v naskenovaných dokumentech

83./2018

Švédsko-Československý svaz v Norrköpingu 1934 – 1937, 16 s., 16 obr. příloh. Příspěvek na Konferenci zahraničních Čechů Krajané v době globalizace Národní muzeum  Praha 27. – 28. září 2018. In: www.zahranicnicesi.com

84./2019

Samlade skrifter om Smetana i svenska arkiv 1988-2018 samt nya fakta 2019, Limited Edition,Svazek 7. Edice Vydavatelství Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2019, 316 s., 146 obr. příloh (smímky osob a míst) plus snímky textových archiválií (dopisy, programy aj.) všude v knize.

85./2019

Sebrané spisy o Smetanovi ve švédských archivech 1988-2018 a nová fakta 2019, autor kapitoly X.: Ing. Petr Heydušek: „Moje vzpomínky na rodinu Bedřicha Smetany,….“, Limited Edition, Svazek 8. Edice Vydavatelství Blanka Pragensis Förlag, Norrköping 2019, 430 s., 177 obr. příloh (snímky osob a míst) plus snímky textových archiválií (dopisy, programy aj.) všude v knize.

86./2021 – E-BOOKS (počet stran 123 + 100 + 90 + 72)

Sebrané výtvarné dílo 1967–2021: První – Čtvrtá část, e-knihy v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 71., 73., 75., 77, Norrköping, 2022, celkem 385 s., 425 fotografií a další obr. v naskenovaných dokkumentech.

87. / 2021, 2022 – E-BOOKS

Sebrané spisy 1981 – 2021, Díl I. – XXXIII., Norrköping 2021, 3.101 stran, 1.664 snímků – celek v rukopise bude předán do Národního archivu, odd. 6.: Archivní soubor, který je součástí Národního archivního dědictví  České republiky: „Karlsson Blanka, PhDr., PH. D., č. 1371“, ke dni 2. 6. 2021 metráž 10,19  bm, avšak začíná se postupně vydávat digitálně s ISBN:

Sebrané spisy 1981–2021, Díl I.: Bibliografie 1. – 10. v letech 1981–1993, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 9., Norrköping 2021, 158 s., 40 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl II. – III.:  Bibliografie 11. – 27. v letech 1993–1999, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 11., Norrköping 2021, 213 s., 25 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl IV.:  Bibliografie 28./2000, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 13., Norrköping 2021, 164 s., 4 fotografie a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981-2021, Díl V.: Bibliografie č. 28. (pokr.) – Bibl. 33. 2000–2001, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 15., Norrköping 2021, 165 s., 10 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981-2021, Díl VI.: Bibliografie č. 34. (43., 44.) – Bibl. 38. 2001–2003, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 17., Norrköping 2021, 142 s., 18 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981-2021, Díl VII.: Bibliografie č. 28.(34.) – Bibl. 47.  2003–2006, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 19., Norrköping 2021,123 s., 10 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981-2021, Díl VIII.: 2006-2007-2008, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 21, Norrköping 2022, 85 s., 3 fotografie a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981-2021, Díl IX.: Bibliografie č. 48. – 52. /2009–2010, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 23, Norrköping 2022, 164 s., 52 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981-2021, Díl X.: Bibliografie č. 53. – 59. /2010–2011, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 25, Norrköping 2022, 151 s., 42 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XI. Bibliografie č. 59. – 64. / 2010–2012, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 27., Norrköping 2022, 146 s., 39 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XII. – XIII.: Bibliografie č. 65. – 70. / 2012–2013, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 29., Norrköping 2022, 188 s., 87 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XIV.: Bibliografie č. 71. – 72. / 2014, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 31., Norrköping 2022, 135 s., 9 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XV.: Bibliografie č. 71. – 72. (pokr.) / 2014, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 33., Norrköping 2022, 157 s., 81 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XVI.: Bibliografie č. 71. – 72. (pokr.), 73. / 2014–2015, e-kniha, v edici Blanka Pragensis Förlag, Sv. 35., Norrköping 2022, 107 s., 12 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XVII.: Bibliografie č. 74. / 2016, e-book, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 37., Norrköping 2022, 175 s., 209 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XVIII.: Bibliografie č. 76. / 2016, e-book, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 39., Norrköping 2022, 103 s., 73 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XIX.: Bibliografie č. 76. (pokr.), 77. / 2016, e-book, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 41., Norrköping 2022, 128 s., 56 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XX.- XXI.: Bibliografie č. 78. – 79. / 2016–2017, e-book, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 43., Norrköping 2022, 150 s., 71 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXII.- XXVI.: Bibliografie č. 80. – 81. / 2017, e-book, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 45., Norrköping 2022, 120 s., 39 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXVII.: Bibliografie č. 82. / 2018, e-book, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 47., Norrköping 2022, 191 s., 43 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXVIII.: Bibliografie č. 82. (pokr.) / 2018, e-book, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 49., Norrköping 2022, 220 s., 9 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXIX.: Bibliografie č. 82. (pokr.) / 2018, e-book, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 51., Norrköping 2022, 124 s., 22 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXX.: Bibliografie č. 82. (pokr.) / 2018, e-book, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 53., Norrköping 2022, 151 s., 37 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXI.: Bibliografie č. 82. (pokr.) / 2018, e-book, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 55., Norrköping 2022, 122 s., 43 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXII.: Bibliografie č. 82. (pokr.), č. 83. / 2018, 2019, 2020, e-book, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 57., Norrköping 2022, 85 s., 58 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXIII.: Bibliografie č. 84. – 85. / 2019, e-book, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 59., Norrköping 2022, 128 s., 20 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXIV.: Bibliografie č. 85. (pokr.) / 2019, e-book, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 61., Norrköping 2022, 144 s., 30 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXV.: Bibliografie č. 85. (pokr.) / 2019, e-book, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 63., Norrköping 2022, 134 s., 76 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXVI.: Bibliografie č. 85. (pokr.) / 2019, e-book, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 65., Norrköping 2022, 130 s., 32 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXVII.: Bibliografie č.84.-85., 89., 90., 91. / 2019, 2020, 2021, e-book, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 67., Norrköping 2022, 101 s., 33 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXVIII.: Webové stránky, UNESCO, texty & fotografie, celkový obsah Dílů I. – XXXVIII., e-book, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 69., Norrköping 2022, 95 s., 27 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

88. /2021, 2022 – E-BOOKS

Samlade skrifter 1981 – 2021, Díl I. – XXXIII., Norrköping 2021, 2.383 stran, 1.540 snímků  celek v rukopise bude předán do Národního archivu, odd. 6.: Archivní soubor, který je součástí Národního archivního dědictví  České republiky: „Karlsson Blanka, PhDr., PH. D., č. 1371“, ke dni 2. 6. 2021 metráž 10,19  bm.a do Městského archivu v Norrköpingu, : „Blanka Karlssons Personarkiv nr. 6708:1“, ke dni 4. 11. 2019 metráž 1,5 hm.  avšak začíná se postupně vydávat digitálně s ISBN:

Samlade skrifter 1981–2021, Del I.: Bibliografi nr. 1. – 10. 1981–1993, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 10., Norrköping 2021, 184 s., 39 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del II. – III.: Bibliografi nr. 11. – 27. 1993 – 1999, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 12., Norrköping 2021, 185 s., 25 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del IV.: Bibliografi nr. 28./2000, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 14., Norrköping 2021, 125 s., 4 fotografie a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981-2021, Del V.: Bibliografi nr. 28. (forts.) – Bibl. 33. 2000-2001, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr.16., Norrköping 2021, 84 s., 7 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981-2021, Del VI.: Bibliografi nr. 34. (43., 44.) – Bibl. 38. 2001-2003, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr.18., Norrköping 2021, 124 s., 18 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981-2021, Del VII.: Bibliografi nr. 28.(34.) – Bibl. 47.  2003 – 2006,, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 20., Norrköping 2021, 140 s., 6 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981-2021, Del VIII.: 2006-2007-2008, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 22., Norrköping 2022, 85 s., 3 fotografie a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981-2021, Del IX..: Bibliografi nr. 48. – 52. /2009–2010, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 24., Norrköping 2022, 107 s., 32 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981-2021, Del X.: Bibliografi nr. 53. – 59. /2010–2011, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 26., Norrköping 2022, 108 s., 43 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XI.: Bibliografi nr. 59. – 64. / 2010–2012, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 28., Norrköping 2022, 109 s., 40 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XII. – XIII: Bibliografi nr. 65. – 70. / 2012–2013, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 30., Norrköping 2022, 102 s., 52 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XIV.: Bibliografi nr. 71. – 72. / 2014, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 32., Norrköping 2022, 132 s., 9 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XV.: Bibliografi nr. 71. – 72.(forts.) / 2014, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 34.,Norrköping 2022, 154 s., 81 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XVI.: Bibliografi nr. 71. – 72.(forts.), 73. / 2014-2015, e-kniha v edici Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 36.,Norrköping 2022, 92 s., 10 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XVII.: Bibliografi nr. 75. / 2016, e-book edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 38., Norrköping 2022, 174 s., 209 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XVIII.: Bibliografi nr. 76. / 2016, e-book edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 40., Norrköping 2022, 32 s., 19 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XIX.: Bibliografi nr. 76. (forts.), 77. / 2016, e-book edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 42., Norrköping 2022, 48 s., 32 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XX.-XXI.: Bibliografi nr. 78. – 79. / 2016–2017, e-book edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 44., Norrköping 2022, 69 s., 68 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXII.-XXVI.: Bibliografi nr. 80. – 81. / 2017, e-book edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 46., Norrköping 2022, 60 s., 24 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXVII.: Bibliografi nr. 82. / 2018, e-book edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 48., Norrköping 2022, 191 s., 43 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXVIII.: Bibliografi nr. 82. (forts.) / 2018, e-book edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 50., Norrköping 2022, 219 s., 9 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXIX.: Bibliografi nr. 82. (forts.) / 2018, e-book edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 52., Norrköping 2022, 123 s., 22 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXX.: Bibliografi nr. 82. (forts.) / 2018, e-book edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 54., Norrköping 2022, 150 s., 37 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXI.: Bibliografi nr. 82. (forts.) / 2018, e-book edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 56., Norrköping 2022, 114 s., 33 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXII.: Bibliografi nr. 82. (forts.), 83. / 2018, 2019, 2020, e-book edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 58., Norrköping 2022, 69 s., 50 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXIII.: Bibliografi nr. 84. – 85. /  2019, e-book edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 60., Norrköping 2022, 117 s., 20 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXIV.: Bibliografi nr. 84.(forts.) / 2019, e-book edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 62., Norrköping 2022, 86 s., 20 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXV.: Bibliografi nr. 84.(forts.) / 2019, e-book edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 64., Norrköping 2022, 132 s., 71 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXVI.: Bibliografi nr. 84.(forts.) / 2019, e-book edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 66., Norrköping 2022, 81 s., 14 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXVII.: Bibliografi nr. 84.-85., 89., 90., 91. /2019, 2020, 2021, e-book edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr. 68, Norrköping 2022, 54 s., 24 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

Samlade skrifter 1981–2021, Del XXXVIII.: www.fencingperformance.com/blankapragensis, www.fencingperformance.com, UNESCO, e-book edition Blanka Pragensis Förlag, Publikationsserie nr.70, Norrköping 2022, 92 s., 27 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

89./2021

Jindřich Harapat – medailonek do poděbradské encyklopedie osudů  – 1 strana, 1 snímek. Též Fakta jako podklad pro napsání encyklopedického hesla do archivu encyklopedie společně s hotovým heslem, 52 stran, 29 fotografií, 32 snímků textů, primárních pramenů.

Zařazeno do e-knihy in: Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXVII.

90./2021

Odbojová skupina Čechů ve Švédsku v době 2. světové války, 7 stran, 2 obr. příl. Příspěvek  na konferenci ÚLOHA A MÍSTO ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ V BILATERÁLNÍCH VZTAZÍCH A AKTUÁLNÍ POTŘEBY ČESKÉ DIASPORY, Senát Parlamentu České republiky v Praze ve dnech 7. – 8. řjna 2021. Zasláno na web www.zahranicnicesi.com

Zařazeno do e-knihy in: Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXVII.

91./2021

Válečná kořist na švédském zámku Skokloster, 8 stran, 5 obr. Napsáno na přání redakce Zpráv Klubu přátel Pardubicka: S. 25. – 34. in: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, č. 1-2/2022

Zařazeno do e-knihy in: Sebrané spisy 1981–2021, Díl XXXVII.

Tady končí Bibliografie, která je zahrnuta do Sebraných spisů 1981–2021, Díl I. – XXXVIII.

92./2022 – švédská verze Bibl. 86. – E-BOOKS (počet stran 125 + 101 + 93 + 72)

Samlade konstverk 1967-2021: Första – Fjärde delen, , e-books, edice Blanka Pragensis Förlag, Sv. 72., 74., 76., 78, Norrköping, 2022, 391 s., 425 fotografií a další obr. v naskenovaných dokumentech

93./2016

Historická vyprávění = Historiska berättelser: zařazeno in Sebrané spisy 2022–2023/24

94./2022 – E-BOOKS (počet stran 134 + 102)

Sebraná poezie & próza 1964–1997, Díl I. a II., e-books,,Norrköping 2022, 235 stran, 16 obr.

95./2023

Ze Švédska do Národního archivu a do UNESCA, 16 stran, 12 obrPříspěvek dne 22. 9. ve 13.00 hodin na Mezinárodní konferenci v Praze v Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 21. – 22. 9. 2023: ”Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích II.” in:.www.zahranicnicesi.com , též zařazeno in Sebrané spisy 2022–2023/24

96./2024

Sebrané spisy/ Samlade skrifter 2022–2023/24E-BOOKS – připravuje se